Lytt på dine egne, Riis-Johansen

Småkraftforeninga taler stadig til døve ører og møtes med ulne “helhetlige vurderinger” når vi krever at alle småkraftverk bygget etter 1. januar 2004 skal være med. Kanskje lytter han bedre til sine egne? Rogaland Senterparti vedtok nylig en resolusjon på sitt årsmøte som gir håp. Fylkesårsmøtet til Rogaland Senterparti har åpenbart skjønt at ikke bare står økonomien til lokale gründere på spill, men også tilliten til politikere.
Uttalelsen til årsmøtet er forbilledlig klar og tydelig. Kan vi håpe at tydeligheten og ærligheten er smittsom? Lytter du, statsråd?

ALLE SMÅKRAFTVERK MÅ MED I EL SERTIFIKATORDNINGA
Rogaland Senterparti ber Storting/Regjering om at det i lova om
el-sertifikat blir tatt med ei ordning der all fornybar energi
utbygging, sett i gong etter 1.1.2004 har høve til å søkje om å få
vera del av denne ordninga.

Det vil vera heilt urimeleg å etablera eit framtidig regelverk der
like prosjekt blir handsama ulikt, basert på oppstartstidspunktet
og utan omsyn til at føremålet med ordninga er å tilrettelegja for
produksjon av fornybar energi.

http://www.senterpartiet.no/getfile.php/Bildegalleri/Fylkesfiler/11-Rogaland/ALLE%20SM%C3%85KRAFTVERK%20M%C3%85%20MED%20I%20EL%20SERTIFIKATORDNINGA.pdf