Glad for at nettet nå styrkes mellom Sima og Samnanger

Miljøstiftelsen ZERO mener det ut fra et klimaperspektiv er nødvendig å styrke sentralnettet mellom Sima og Samnanger, og er glad for at arbeidet nå kommer i gang. – Vi har jobbet for å styrke sentralnettet inn til Bergensområdet, og er glad for dagens avgjørelse. Dette gjør det mulig å fase ut fossil energi, kutte bruken av urensa gasskraft som reservekraft og bygge ut den småkraften som venter på nett i Bergensregionene, sier teknisk rådgiver Marte Bakken i ZERO.
I dag brukes det mye fossil energi, som olje og urensa gass, i transportsektoren, i industrien, til oppvarming av bygg, som reservekraft og til produksjon av olje og gass i Bergensområdet.

– Både luftspenn og sjøkabel gir disse klimafordelene, mens andre alternativer som spenningsoppgradering inkluderer urensa gasskraft – og det er vi imot, sier Bakken.

Akseptable konsekvenser ved luftspenn
Et luftspenn har ifølge ZERO akseptable konsekvenser for det biologiske mangfoldet.

– Luftspennet vil ha negative konsekvenser for fugl og villrein, men avbøtende tiltak har noe effekt. Konsekvensene for biologisk mangfold kan derfor aksepteres, sier Bakken.

Fagrapportene som kom 1. februar ga ingen grunn til å utelukke sjøkabel som et alternativ ifølge ZERO.

– Tidligere har vi uttalt at vi ønsker å støtte sjøkabelalternativet dersom dette innebærer vesentlig mindre konsekvenser for biologisk mangfold enn luftspenn. Dessverre er ikke konsekvensene for biologisk mangfold ved en sjøkabel godt nok utredet til at vi kan vekte disse alternativene opp mot hverandre, sier Bakken.

Kilde: Miljøstiftelsen ZERO