NVE: Ny søknadsmal for småkraftverk

Mal for søknader for bygging av småkraftverk er revidert, og kan lastes ned. De nye endringene består i hovedsak av presiseringer, melder NVE. Den største delen av presiseringene finnes i kapittel 3; Virkninger for miljø, naturressurs og samfunn. Det er lagt opp til en ny inndeling av kapitlene som omhandler naturens mangfold, landskap og inngrepsfrie naturområder.
Det skal også gjøres en sammenstilling av de samlede konsekvensene av tiltaket, og den samlede belastningen for temaer som anses som konfliktfylte skal vurderes.

Den reviderte malen tar utgangspunkt i gjeldende mal som sist ble endret 20. september 2007. Behovet for en revidering har vist seg etter lengre tids bruk av eksisterende mal, og kvalitetssikring av en stor mengde søknadsutkast.

Last ned den nye malen her; http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Konsesjonsnyheter1/Ny-soknadsmal-for-smakraftverk/

Kilde: NVE