Det norske elmarkedet 20 år – nye utfordringer venter

Norge er i forhandlinger med EU om fornybardirektivet, og disse forhandlingene kan medføre betydelige forpliktelser til fornybar strømproduksjon. Som et første steg, og med bred politisk oppslutning, ønsker regjeringen at Norge skal tre inn i det svenske elsertifikatmarkedet. Et forslag til lov om elsertifikater er nå på høring, og en avtale med Sverige legger til grunn at fornybar strømproduksjon i Norge skal økes med 13 TWh innen 2020.

I oktober 2011 er det like før lanseringen av ordningen. Det er derfor naturlig at dette blir et hovedtema for Norges energidager 2011.

Noen måneder senere vil også regjeringen etter all sannsynlighet legge fram sin klimamelding som blant annet vil svare på hvordan Norge kan møte kravene i EUs fornybardirektiv på hele samfunnssektoren.

Det arbeides også med en NOU om kraftbalansen 2020 – 2050 samt en stortingsmelding om nettpolitikken.
Les mer om Energidagene 2011 på http://www.energidagene.no