Utkast til fornybarimplementering klar

OED melder på sinde nettsider at det nå er klart et utkast til EØS-vedtak om fornybardirektivet. Utkastet innebærer at Norge får en målsetning om en fornybarandel på 67,5%. Dersom dette blir vedtatt, er vi ett skritt nærmere sertifikatmarked fra 2012. Etter samtaler med EU-kommisjonen, har EFTA-landene nå oversendt EU utkast til EØS-vedtak om fornybardirektivet. Utkastet har et mål om en fornybarandel i Norge på 67,5 prosent i 2020. Det vil være en økning på om lag 9,5 prosentpoeng fra 2005.
Dermed vil fornybar energiproduksjon utgjøre mer enn to tredjedeler av energiforbruket i Norge i 2020.  Dette vil være en langt høyere andel enn i alle EU-land.

Jeg er glad for at arbeidet med gjennomføringen av fornybardirektivet nå har kommet et langt skritt videre. Dette er viktig, ikke minst i forbindelse med etableringen av det felles norsk-svenske sertifikatmarkedet fra 2012. Jeg vil videre understreke at regjeringen deler EUs ambisjoner om en sterk satsing på fornybar energi. Et norsk mål på 67,5 prosent reflekterer vår ambisiøse politikk på dette området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

EUs fornybardirektiv ble vedtatt i 2009 og vil bli tatt inn i EØS-avtalen. Utkastet til EØS-vedtak skal nå behandles etter vanlige prosedyrer i EU/EØS.