NVE for halv maskin?

NVE behandlet behandlet i 2010 over 100 konsesjonssøknader for småkraft. Dette gjorde de et stort nummer av, og fikk behørig skryt av en samlet bransje. I 2011 ser det ut til at farten har avtatt, og NVE har hittil i år bare behandlet 30 søknader. – Dette er illevarslende, og langt fra godt nok, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. – Vi har allerede advart mot at konsesjonsbehandlingstiden er en av de største hindrene for å nå fornybarmålene, og da forutsatte vi samme fart som i fjor.
Det er Europower som har gjennomgått NVEs konsesjonsdatabase og kommet fram til at NVE hittil i år har behandlet bare 30 konsesjonssaker. 24 saker gjelder småkraft, tre søknader gjelder større vannkraft og ter saker er vindkraft. Fire av småkraftprosjektene har fått avslag.

OED overførte i revidert statsbudsjett to halve stillinger til OED for klagebehandling. Til Europower sier Krfs energipolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal at – Denne omdisponeringen var tåpelig. Vi har en klar forventning til at Ola Borten Moe ordner opp i dette tullet i neste års statsbudsjett.

Småkraftforeninga tiltrer Hjemdals vurdering og gjentar nok en gang at NVE er en svært viktig faginstans og en viktig brikke i arbeidet med å få på plass tilstrekkelige mengder ny fornybar kraft. Det er derfor svært sentralt at de får tilført tilstrekkelig kompetanse og ressurser.

– Dersom man ikke får fart på konsesjonsbehandlingen vil sertifikatavtalen med Sverige ikke lykkes med å stimulere til tilstrekkelig utbygging, sier Glette. – Her må det settes inn ressurser og vise at det er vilje til å få til dette viktige arbeidet.

Småkraftforeninga minner om de viktige tiltakene vi tidligere har sagt er nødvendige for at sertifikatmarkedet skal lykkes:
– Konsesjonsbehandlingstiden for småkraftverk må reduseres kraftig, og bør under normale omstendigheter ikke overstige to år.
– Åpenbart grunnløse anker må hurtigbehandles.
– Utbyggingen av linjenettet må forseres på alle nettnivåer. Det må finnes gode finansieringsordninger som sikrer god fordeling av kostnadene og som trygger at ikke gode prosjekter blir satt på vent.
– Ordningen må tilpasses den svenske med en gradvis nedtrapping fra 2020 til 2035, slik at ikke politisk og byråkratisk treghet hindrer prosjekter deltakelse i ordningen.
– Overgangsordningen må utvides til også å gjelde alle småkraftprosjekter bygget mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009.