Sertifikatforskriften på høring

Olje- og energidepartementet sender i dag forslag til forskrift om elsertifikater på høring. Det er planlagt oppstart av felles sertifikatmarked for Norge og Sverige 1. januar 2012. Målsettingen med sertifikatmarkedet er å bygge ut til sammen 26,4 TWh ny fornybar elektrisitetsproduksjon i de to landene sett under ett innen 2020.

– Arbeidet med elsertifikatmarkedet går som planlagt. Når vi etter planen starter opp 1.januar 2012, blir det et veiskille for utbyggingen av fornybar energi i Norge og Sverige, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Forskriften vil utfylle lov om elsertifikater som ble vedtatt av Stortinget i juni. Forskriften gir detaljerte bestemmelser om blant annet godkjenning av produksjonsanlegg under ordningen, elsertifikatplikten, måling og rapportering, elsertifikatregisteret og informasjon til sluttbrukere. Mange av ordningens forvaltningsoppgaver vil bli utført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Departementet ber i høringen om eventuelle merknader innen fredag 28. oktober 2011. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med innspill.

Småkraftforeninga vil arbeide med forskriften og avgi høringsuttalelse.

Les forskriften her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing—forskrift-om-elsertifikater-.html?id=654524