Hva betyr elsertifikatmarkedet for din virksomhet?

Er du kraftprodusent, kraftleverandør, nettselskap eller storforbruker av kraft? Da bør du sette deg inn i hva elsertifikatordningen betyr for deg.NVE har sendt ut informasjon om hvordan man bør forberede seg til ordningen trer i kraft. Olje- og energidepartementet har sendt utkast til forskrift om elsertifikater på høring. Når forskriften etter planen vedtas kort tid etter høringsfristen går ut 28. oktober 2011, er alt klart for et norsk-svensk elsertifikatmarked fra 1. januar 2012.

Sverige har hatt elsertifikatmarked siden 2003, og den svenske kraftbransjen er derfor vant til å håndtere elsertifikater. For aktører i den norske kraftbransjen vil elsertifikatordningen føre til en del nye oppgaver og rutiner. Selv om elsertifikatforskriften ennå ikke er vedtatt, er det lurt å forberede din virksomhet på elsertifikatmarkedet.

Hva må du gjøre?

Produsenter
Kraftprodusenter som mener de har krav på elsertifikater, må søke NVE om godkjenning av sitt/sine kraftverk.

Følgende kraftverk har krav på elsertifikater:
– Kraftverk basert på fornybare energikilder med byggestart etter 7.september 2009
– Eksisterende kraftverk som varig øker sin kraftproduksjon med byggestart etter 7.september 2009
– Vannkraftverk med installert effekt inntil 1 MW som hadde byggestart etter 1. januar 2004

Hele eller deler av produksjon kan falle inn under ordningen.
Kraftverkene må være bygget i samsvar med konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak fra konsesjonsplikt, og ha tilbakebetalt eventuell statlig investeringsstøtte innen 30. april 2012.

Når kraftverket er satt i drift og godkjent av NVE, vil det bli lagt inn i Statnetts kontoføringssystem. Produsenten må opprette konto i samme system for å få sertifikater. Produsenten får ett elsertifikat for hver megawattime produsert kraft. Utstedelsen av elsertifikater skjer på grunnlag av måledata nettselskapet sender til Statnett. Hvert kraftverk får sertifikater i 15 år.

Godkjente kraftverk som har startet produksjon av kraft innen utgangen av 2011, vil bli tildelt sertifikater fra 1. januar 2012. For disse anleggene vil perioden anlegget har vært i drift før 1. januar 2012 trekkes fra sertifikatperioden på 15 år.

NVE vil kreve inn gebyr for dekning av kostnader til saksbehandling og tilsyn fra elsertifikatberettigede produsenter. Statnett vil også kreve inn gebyr for å dekke inn sine kostnader knyttet til elsertifikatordningen.

Se www.nve.no og www.statnett.no for nærmere detaljer.

Hvorfor elsertifikater?
Elsertifikatordningen skal bidra til økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020.

Elsertifikater er en markedsbasert ordning der godkjente produksjonsanlegg får sertifikater i henhold til faktisk produksjon. Sertifikatene selges til elsertifikatpliktige kraftleverandører og kraftforbrukere, som må kjøpe sertifikater etter hvor mye kraft de selger eller forbruker.

Elsertifikatmarkedet er en teknologinøytral støtteordning som bidrar til at de mest lønnsomme prosjektene realiseres først, uavhengig av om produksjonsanlegget ligger i Sverige eller Norge.

Hvem forvalter elsertifikatordningen i Norge?
NVE og Statnett arbeider sammen for å utvikle et godt elsertifikatmarked i Norge, og har samarbeidet om dette informasjonsskrivet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for elsertifikatsystemet i Norge, og samarbeider med Energimyndigheten i Sverige om det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet. NVE vil føre tilsyn med at Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater etterleves. NVE vil også godkjenne produksjonsanlegg som skal motta elsertifikater, samt registrere/avregistrere elsertifikatpliktige virksomheter.

Statnett er registeransvarlig, og vil utstede elsertifikater til godkjente kraftprodusenter. Statnett vil holde oversikt over hvor mange elsertifikater produsenter og elsertifikatpliktige aktører har til enhver tid, samt ha opplysninger om hvem som har handlet med hvem til hvilken pris. Det finnes ikke noen offisiell handelsplass for elsertifikater. Transaksjonene kan skje direkte mellom selger og kjøper, eller via megler.

Spørsmål?
Forskriften er ute på høring til 28. oktober 2011. Detaljer i elsertifikatordningen vil først være på plass når forskriften er vedtatt. NVE oppfordrer alle til å lese utkast til forskrift og tilhørende merknader nøye, og eventuelt sende inn kommentarer til Olje- og energidepartementet som angitt i høringsdokumentene.

Har du spørsmål om elsertifikatordningen, vennligst send e-post til elsertifikater@nve.no.

For spørsmål direkte knyttet til registeransvaret og Statnett, vennligst send e-post til elsertifikater@statnett.no.

Følg også med på www.nve.no og www.statnett.no, som vil bli oppdatert fortløpende utover høsten