Energi Norges vil ha handlingsregel for klima

Norge må kutte minst 40 millioner tonn CO2-utslipp innen 2050 for å innfri internasjonale klimaforpliktelser. Målet er klart, men Norge har ingen strategi for hvordan vi skal komme dit. Kraftbransjen foreslår nå å innføre en handlingsregel for klima som leder mot nullutslipp fra energibruk. – Den eneste sjansen vi har til å nå klimamålene er gjennom en stor omlegging av energisystemet. Norge trenger en helhetlig, langsiktig strategi som ser klima- og energi i sammenheng. Med en handlingsregel for klima de neste 40 årene, vil vi kunne sikre et bærekraftig energisystem, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.
Handlingsregelen for klima er en del av rapporten ”En grønn tråd” som Energi Norge presenterte den 2. november under et seminar i Oslo. Til stede var stortingspolitikere, samfunnsforskere, representanter for miljøbevegelsen, kraftbransjen og næringslivet for øvrig. Rapporten har også internasjonal interesse – i desember skal den presenteres under FNs klimatoppmøte i Sør-Afrika.

Verktøy for ansvarlig politikk
”En grønn tråd” er et strategisk verktøy som forener energibehov med klimahensyn på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Verktøyet skal hjelpe politikere til å utforme en ansvarlig klima- og energipolitikk i et langsiktig perspektiv. Utgangspunktet er at vi i 2050 må ha nådd klimamålene og samtidig utviklet et bærekraftig energisystem. For å sikre at dagens tiltak kombinerer hensynene til klima, energi og verdiskaping, lanseres fem strategiske prinsipper som tiltakene må testes mot før de kan iverksettes.

Prinsipp 1: Handlingsregel for klima
Regelen baseres på en kurve for CO2-utslipp som synker fra dagens nivå til maksimalt to tonn per innbygger i 2050. Denne kan anvendes både på et europeisk og nasjonalt nivå. For Norge betyr det at de samlede utslippene må kuttes med minst 40 millioner tonn – eller godt og vel én million tonn i året i snitt. De årlige utslippene kan gjerne variere, så lenge de holder seg innenfor en grense for samlede utslipp over tid og det endelige målet nås i 2050.

– Klimamålene i 2050 forutsetter at vi fjerner eller håndterer utslipp fra energibruk, i tillegg til mange andre klimatiltak. Spørsmålet er med andre ord ikke om vi må kutte klimautslipp hjemme, men når dette skal gjennomføres, påpeker Ulseth.

Prinsipp 2: Utslippsfri energibruk
To tredeler av klimagassutslippene i Norge kommer fra energibruk. Skal vi klare klimamålene, må energibruk bli utslippsfri i 2050. Det betyr at CO2 må tas hånd om i produksjonsleddet og at vi bare kan benytte CO2-nøytrale energibærere som elektrisitet, fjernvarme, bio og hydrogen. I 2050 kan ingen personbiler kjøre på vanlig bensin. Oljefyring må erstattes av varmepumper, fornybar fjernvarme og bioenergi. Fangst og lagring av CO2 må være på plass og petroleumsinstallasjoner må gå på strøm.

Prinsipp 3: Robust energisystem
Elektrisitet som utslippsfri energibærer vil få en enda viktigere plass enn i dag. Vi må derfor bygge et kraftnett som sikrer bedre flyt mellom landsdelene, som tåler større og bråere svinginger i produksjon og forbruk og som åpner for smartere energibruk. Vi skal koble på mer uregulerbar vann- og vindkraft og erstatte fossil energibruk med fornybar. Kraftnettet og mellomlandsforbindelsene vil være hovedpulsåren i fremtidens klimavennlige energisystem.

Prinsipp 4: Balansert utvikling
Politikken må innrettes slik at vi får velfungerende energimarkeder som gjør at det blir noenlunde balanse mellom produksjon og forbruk av energi over tid. Overskudd og underskudd påvirker prisene og gir usikre signaler til brukerne om valg av energiløsninger, og til næringslivet om investeringer i ny produksjon. En balansert utvikling fører til at vi unngår feilinvesteringer i infrastruktur, bedriftsnedleggelser og feil incentiver til energieffektivisering.

Prinsipp 5: Effektiv ressursutnyttelse
Alle omstillingstiltak medfører kostnader – både i form av kapital, kompetanse og miljøinngrep. Dette femte prinsippet er et hjelpemiddel for å prioritere mellom de politiske løsinger, virkemidler og tiltak som tilfredsstiller de første fire prinsippene i ”En grønn tråd”. Vi må velge de tiltakene som gir best ressursutnyttelse, slik at samfunnet får mest mulig klimavennlig energi for en lavest mulig kostnad og minst mulig naturinngrep. Og vi må ha bedrifter med kunnskap og kapital til å levere gode løsninger.