Klimaendringer kan bety mindre kraftproduksjon

Ny forskning viser at økte nedbør og en annen fordeling av nedbøren i fremtiden kan få betydning for reguleringen av kraftproduksjonen i deler av Norge, melder NVE. Vi vet allerede at deler av Norge vil få økt nedbør og en annen fordeling av nedbøren sett over hele året. Med øvre deler av Glomma som studieobjekt har forskningsprosjektet sett på hvordan nedbøren og temperaturforskjeller påvirker tilsig og vannføring i elva.Forskerne peker på at det kan være hensiktsmessig å se om reguleringen bør justeres for å få en optimal kraftproduksjon. Holder man fast på dagens regler kan mye av det økte tilsiget ikke utnyttes til kraftproduksjon.
Lengre perioder med redusert vannføring om sommeren
Resultatene i prosjektet viser også at perioden om sommeren med lav vannføring og lite mark- og grunnvann vil bli lenger for store deler av landet, også i områder hvor nedbøren forventes å øke. Temperaturøkningen i disse områdene vil gjøre at mer vann fordamper enn det vi får igjen som økt nedbør. Redusert vannføring om sommeren kan få konsekvenser for livet i elva, og lengre tørkeperioder kan påvirke vannforsyning og jordbruk.
Det er EU-prosjektet WATCH (WATer and global CHange) som legger frem resultatene fra sitt arbeid. De har koblet klimaforskere og hydrologer og har fokusert på globale klimaendringer og flom og tørke spesielt. Fra Norge deltar Universitetet i Oslo og NVE.

Forskningsresultatene fra WATCH viser for verden som helhet at arealbruksendringer er like viktige som klimaendringer for vannressursspørsmål. Kombinasjonen av klimaendringer, arealbruksendringer og økt forbruk av vann kan redusere vanntilgangen med opptil 30 % i sub-tropiske områder.

WATCH er ledet av Center for Ecology and Hydrology i Storbritannia, og NVE er en av 25 europeiske partnere i prosjektet. NVEs bidrag til prosjektet er relatert til tørkeanalyser og klimaendringers effekter på vannkraftsektoren både på global og nasjonal skala, og med spesiell vekt på Glommavassdraget, som er et av prosjektets studievassdrag.

Kort beskrivelse av prosjektet og en liste over alle publikasjonene NVE har vært med på: www.nve.no/watch