Et krafttak for klimaet

Vi går snart inn i en ny gullalder for norsk, fornybar energi. Klarer vi å gjøre den til et krafttak for klimaet, spør Erik Lunde i klimastiftelsen ZERO i dette innlegget. Både kraftbransjen og miljøbevegelsen spratt champagnen da Stortinget i juni vedtok å innføre en ordning med grønne elsertifikater i Norge fra 1. januar 2012. Elsertifikatene gjør det lønnsomt å investere i fornybar energiproduksjon. Ordningen sikrer at det innen 2020 vil bli bygget ut 26,4 terrawattimer (TWh) fornybar energi i Norge og Sverige, eller over 17 Altakraftverk. Den samlede norske vannkraftproduksjonen er på om lag 120 TWh. Vi står med andre ord overfor en formidabel satsing på fornybar energi.

Utbygging av fornybar kraftproduksjon medfører naturinngrep, i form av vindparker, småkraftverk og kraftledninger. Så hvorfor jubler store deler av miljøbevegelsen likevel? Jo, vi feirer fordi over halvparten av Norges energibruk i dag kan spores til fossile kilder med store klimagassutslipp. Skal Norge makte å nå våre utslippsmål, må vi fase ut denne oljen og gassen som vi bruker til oppvarming, transport og industri. Og vi må erstatte den med fornybare energikilder. Grønne elsertifikater gir oss kraften vi trenger for å kutte i de norske klimagassutslippene, som ligger tre ganger høyere enn verdensgjennomsnittet.

Myndigheter, kraftprodusenter og miljøaktivister har en felles interesse i at all den nye kraften som nå tilføres markedet blir brukt målrettet for å kutte klimagassutslipp. Olje- og energiminister Ola Borten Moe bør lage en strategi for hvilke klimatiltak kraften fra elsertifikatene skal realisere. Mer ren kraft gir uansett en klimagevinst, men en målrettet politikk vil gjøre premien langt større. Miljøstiftelsen ZERO bidrar gjerne med råd til olje- og energiministeren.

Økt produksjon av fornybar energi vil gi oss muligheten til å elektrifisere transportsektoren. Bruk av elektrisk kraft i privatbiler, tog og ferger kan gi betydelige klimagassutslipp. Én vanlig vindmølle kan for eksempel produsere nok elektrisitet til å holde 2700 elbiler gående. Bare dette vil spare oss for om lag 7500 tonn CO2-utslipp. En mer klimavennlig transportsektor realiserer seg imidlertid ikke på egen hånd. Det må være en villet politikk, blant annet ved å opprettholde gode avgiftsvilkår for elbiler.

En annen god anvendelse av kraften fra elsertifikatene vil være å gi olje- og gassinstallasjonene på sokkelen energi fra land. Plattformene trenger elektrisitet og den produseres i dag på installasjonene, med gigantiske utslipp og på en svært lite energieffektiv måte. Ved å elektrifisere petroleumssektoren kan Norges klimagassutslipp realistisk kuttes med i alle fall fem millioner tonn, det vil si utslipp tilsvarende over to millioner privatbiler. Det må være et krav at alle nye olje- og gassfelt, samt felt med en lang levetid, får sin kraft fra land.

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for produksjon av fornybar energi. Vannkraften har i mange år gitt oss tilgang på ren og billig energi. Vi har mye vind spredt over store arealer og forholdene ligger også godt til rette for å utvinne energi fra bølger, tidevann og saltkraft. Det er derfor naturlig at Norge bidrar med eksport av kraft, slik at våre naboland som Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia kan utvikle mer klimavennlige energisystemer. Økt eksport krever imidlertid flere utenlandskabler, slik at vi kan forsyne våre naboland med trygg og ren elektrisitet når deres egne vindparker ikke produserer tilstrekkelig. Bedre utenlandsforbindelser vil også være fordelaktig for Norges forsyningssikkerhet og hindre sterke prissvingninger for forbrukerne.

Grønne elsertifikater kan bli et krafttak for reduserte klimagassutslipp, men det krever at politikere klarer å bruke den nye kraften til å fase ut fossil energi. Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl, Borten Moe.