Nettselskaper i nettoen etter Dagmar?

At kraftnettet er en sentral del av infrastrukturen i samfunnet er det vel ingen som er i tvil om etter Dagmars herjinger i julen. Det har lenge vært kjent for alle som ønsker å bygge ut produksjonsanlegg for fornybar kraft i Norge. I likhet med veiene rundt om i landet er dette en del av infrastrukturen som dessverre er i en tildels svært dårlig tilstand på grunn av manglende satsing på utbygging og vedlikehold de siste tiårene.
Den største forskjellen mellom vei- og kraftnett, er at der veinettet har lidd under manglende finansiering, har kraftnettet tvert om vært en betydelig kilde til påfyll i slunkne kommunekasser.

Etterslepet i investeringer og vedlikehold har medført at det er for liten kapasitet i nettet mange steder, nettet er gammelt og sårbart og utbygging av nye produksjonsanlegg er utsatt og blitt dyrere.

Småkraftforeninga representerer mer enn 200 privateide kraftverk, mange av dem i områdene som ble rammet av Dagmar. Flere av disse har lidd tap fordi de ikke har kunnet levere kraften inn på nettet. Et tap de må bære selv.

Våre medlemmer forteller om gamle plantefelt i skrinn jord som åpenbart truer linjetraseer og som nå i mange tilfeller har falt over i stormen og ødelagt linjer.
Ledelsen i et av de Dagmar-rammede nettselskapene innrømmer til Dagbladet at de har ansvaret for å holde linjetraseene trygge for trær i en storm, men at dette henger sammen med kostnader.

Samtidig insisterer eierne i selskapet på å ta ut millionutbytte hvert år. Et selskap som ikke har råd til å utføre sin offentlige monopoloppgave kan ikke samtidig ta ut utbytte.

At man aldri kan garantere seg hundre prosent mot vær og vind, er åpenbart. Men at offentlige monopoloperatører av infrastruktur lar være å sikre linjene så godt de vet de burde, samtidig som eierne henter ut betydelige beløp i utbytte, er uakseptabelt.

Det kan se ut til at en del nettselskap står avkledd igjen etter stormen. Kanskje kan vi benytte anledningen til å få på plass gode eierstrukturer, nødvendige investeringer og en forståelse av betydningen av et godt, sterkt og stabilt kraftnett.