Færre konsesjoner i 2011

Etter rekordåret 2010, hvor NVE behandlet 101 småkraftsaker, gikk behandlingstakten i NVE betydelig ned i 2011, hvor bare 63 småkraftkonsesjonssøknader ble behandlet. Selv om det kommer positive signaler fra ledelsen i både NVE og OED, er altså målet om å redusere køen fjernere enn noensinne. -Dette er skuffende, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga. –Vi er svært positive til signalene som kommer fra OED og NVE om at man setter inn ressurser på å få behandlet flere søknader. Men en reduksjon i antall behandlede saker på 40% fra året før er ikke et tilfredsstillende resultat.
NVE la i fjor til rette for 1 TWh med vannkraft. Det ble gjort vedtak om konsesjonsfritak ved opprustinger på 225 GWh og sendt innstillinger til OED på større vannkraft på 327 GWh. Det ble behandlet 63 småkraftsaker og gitt 45 konsesjoner på til sammen 447 GWh. 18 søknader om småkraftverk på til sammen 136 GWh, ble avslått.

– NVE har høy prioritet på konsesjonsbehandlingen. Vi opprettholder resultatet på vannkraft, men vil styrke behandlingen av småkraftsaker. Målene i fornybardirektivet og det Svensk-Norske elsertifikatmarkedet stiller store krav til en effektiv konsesjonsbehandling. Vår ambisjon er å behandle nok konsesjoner slik at de beste prosjektene kan realiseres gjennom sertifikatordningen innen 2020. Det vil bety utfordrende prioriteringer mellom fornybar mål og andre miljømål i en grundig prosess med berørte interesser. God leveringssikkerhet og samordnet behandling av nett og produksjonsanlegg vil stå sentralt framover, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.