Elsertifikater – hva ER det egentlig?

Etter mange år uten noen form for teknologinøytral støtteordning for fornybar energi, er systemet med elsertifikater endelig på plass fra januar 2012. Dette er det samme systemet som lenge var kalt «grønne sertifikater». Ordningen er markedsbasert og et samarbeid mellom Norge og Sverige. Landene har inngått et samarbeid hvor hvert av landene forplikter seg til å finansiere til sammen 26,4 TWh ny fornybar elproduksjon innen 2020. Det betyr at det er konkurransen og lokale vilkår som avgjør hvor produksjonsanleggene bygges.
Det er forbrukerne som finansierer ordningen, gjennom en ekstra avgift på strømregningen. Det er derimot salgsleddet som er såkalt sertifikatpliktige, gjennom at en andel av den kraften de selger videre skal være kraft fra sertifikatberettigede anlegg. Innen 31. mars hvert år må disse framvise sertifikater for den til enhver tid gjeldende sertifikatkvoten. Kvotene er bestemt av en kurve som går fra ca 3% i 2012 til nærmere 20% i 2020. De sertifikatpliktige må da kjøpe rett antall sertifikater fra de sertifikatberettigede produksjonsanleggene.

Sertifikatberettigede anlegg
Ordningen med elsertifikater er såkalt «teknologinøytral». Det vil si at all fornybar elektrisitetsproduksjon er sertifikatberettiget. Nye produksjonsanlegg får sertifikater for de første 15 årene anlegget er i drift.

For å motta sertifikater, må man først gjennom to prosesser. Man må søke om godkjenning hos NVE, gjennom søknadsskjema som finnes digitalt på ALTINN eller fås hos NVE. Dersom anlegget blir godkjent, mottar man en faktura fra NVE på godkjenningsgebyret på 30.000 kroner. Dette gebyret er ikke differensiert mellom små og store anlegg, noe Småkraftforeninga arbeider for å få endret.

Parallelt med søknadsprosessen overfor NVE, bør du søke om konto hos den registeransvarlige, Statnett. Prosessen er den samme som mange kjenner fra ordningen med opprinnelsesgarantier. Et gebyr beregnes på det høyeste antall elsertifikat som har vært innestående på elsertifikatkontoen samtidig i løpet av foregående kvartal (0,06 NOK/elsertifikat). Dette gebyret gjelder alle kontotyper.

Et engangsgebyr påløper pr utstedte elsertifikat (0,30 NOK/elsertifikat). Gebyret belastes den kontoen elsertifikatet utstedes til.

Salg av sertifikater
Statnett utsteder ett elsertifikat for hver megawattime produsert kraft. Utstedelsen skjer på grunnlag av måledata innsendt av nettselskapet. Etter fullmakt fra elsertifikatberettiget kan elsertifikater utstedes til en annens konto.

Ordningen er markedsbasert, og det er altså de sertifikatpliktiges behov for å oppfylle sin kvoteplikt som avgjør etterspørselen og dermed prisen på sertifikatene. I perioder med lavt forbruk kan det være at det er et større tilbud enn etterspørsel, og prisen vil da kunne være lavere enn forventet. I januar 2012 er den svenske prisen rundt 150-160 NOK per sertifikat.

Historisk har prisen i det svenske markedet variert en god del, og det er ikke enkelt å spå hvordan prisbildet vil se ut når vi i tillegg får inntreden av både etterspørsel og tilbud på den norske siden.
Det selges både sertifikater fortløpende, etterskuddsvis og framtidskontrakter. Dette er et relativt komplisert og lite gjennomsiktig marked. Det kan derfor være risikofylt å spekulere i salgstidspunkt og ulike markeder.

Er selvgjort velgjort?
Som sertifikatberettiget er det en rekke prosedyrer man skal gjennom, med registrering og rapportering. For mange vil den enkleste løsningen være å inngå avtale med et renommert og erfarent firma som kan gå inn som kontofører og omsette sertifikatene. Da kan man velge å inngå avtaler om fast pris, spotpris med fratrekk for kostnader, eller lignende.

Småkraftforeninga har valgt å ikke inngå en medlemsavtale om omsetning ennå, siden det foreløpig er uklart hvilket nivå priser og gebyrer vil ligge på, men foreninga tar sikte på å ha dette på plass i løpet av året.

Inntil det anbefaler vi å snakke med den kraftverket har kraftomsetningsavtale med, og samtidig høre med en av de mange aktørene som etablerer seg på det norske markedet nå. Flere av disse har erfaring med omsetning fra småkraft, omsetning av grønne verdier og erfaring fra det svenske markedet.

Sammen med dette brevet finner dere også et tilbud fra NEAS og Bergen Energi, to av aktørene som tilbyr tjenester på dette markedet. En rekke aktører vil også være å finne på Småkraftdagene 20.-22. mars i Ålesund, og i spaltene på Småkraftnytt som snart kommer i ny drakt.

På Småkraftdagene vil også NVE være tilstede med egen stand hvor de svarer på spørsmål.

Se tilbudet fra NEAS her: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=86
Og Bergen Energi her: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=87