Grønn boom er større enn gass og kol

Den globale pengesekken til fornybar energi var i fjor rundt ti gonger så stor som pengesekken til oljeinvesteringar på norsk sokkel, melder aftenbladet.no. For første gong i historia er verda sine investeringar i fornybar kraftproduksjon no større enn investeringane i kolkraft og gasskraft. Småkraft treng to ting- Private og offentlege utbyggjarar står klar til å investera 30 milliardar kroner i småkraftanlegg dei neste åtte åra, seier dagleg leiar Henrik Glette i Småkraftforeninga.

– For å lukkast treng me to ting: Nett, inkludert kablar til utlandet, og ei kjappare konsesjonsbehandling i NVE. Med desse tinga på plass, er utbyggjarane klare til å investera i småkraftanlegg tilsvarande 7 TWh. Me ser positive signal på begge område, men her må me ha full stim, seier Glette.

Les heile saka her: http://www.aftenbladet.no/energi/Gronn-boom-storre-enn-gass-2921672.html