Vern om fallretten

Firda melder lørdag 18. februar at Sunnfjord Energi ikke fikk tilslaget på fallrettene til en større kraftutbygging i Jølster. Grunneierne valgte heller å selge fallrettene til Fjellkraft. Denne saken viser hvor viktig det er at grunneiere sørger for å verne om verdiene sine. Det har i en rekke erstatningssaker for ekspropriasjon av fallretter blitt slått fast at slike retter skal erstattes etter den såkalte småkraftmodellen. Det innebærer at grunneierne skal ha erstatning som om de selv hadde bygd ut fallet.
Når Sunnfjord Energi sier at slik erstatning ville blitt for dyrt, viser de tydelig at rettstilstanden ikke helt har sunket inn hos alle landets energiselskap. Det viser også tydelig hvor viktig det er at grunneierne er oppmerksomme og sørger for å sikre den til dels betydelige verdien i fallrettene sine.

Fallretter er en stor og langsiktig verdi som skaper grunnlaget for langsiktig verdiskaping for utbyggeren av større kraftprosjekter. Da er det svært viktig at grunneierne sørger for at en stor nok del av denne verdiskapingen blir igjen i lokalsamfunnet.

Det påhviler også energiselskapene et betydelig ansvar for at grunneierne får sin rettmessige andel av denne verdiskapingen. Ikke alle er klar over hvilken verdi som ligger i fallretten, og mange vil anta at et større energiselskap følger gjeldene normer. Da må energiselskapene selv sørge for at de tilbyr vederlag for fallretten som er i tråd med slike normer.