Forskingsrapport: bygg selv

Johannes Idsø ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har nettopp lansert en rapport om de regionaløkonomiske effektene av småkraftutbygging. Idsø konkluderer med at økt salg av kraftverk til eksterne investorer antakelig vil være negativt for den lokale økonomien. Det er derfor en fordel om en klarer å etablere en lokal bedrift som kan konkurrere med de eksterne bedriftene når det gjelder kjøp av kraftverk fra grunneiere som ønsker å selge. Rapporten er skrevet på forespørsel fra Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fylkeskommunen ønsket å styrke sitt kunnskapsgrunnlag når det gjelder de regionaløkonomiske konsekvensene av småkraftutbygging. Hva skjer dersom grunneierne setter bort hele oppdraget til eksterne investorer, og hva skjer dersom grunneierne selv bygger og eier kraftverket?
Hovedspørsmål
Rapporten ser på sammenhengen mellom småkraftutbygging og regionaløkonomisk vekst. Spesielt studerer den om organiseringsmåten har noen betydning. Hovedspørsmålene er:
1. Hvor stor er småkraftbransjen, og hvor store inntekter skaper denne bransjen i Sogn og Fjordane?
2. Hvem får inntektene inntektene som blir skapt?
3. Blir inntektene brukt lokalt eller lekker de ut av regionen?
4. Hvilken virkning har ulik organisering av vannkraftutbygging på fordelingen av inntektene

Konklusjonen i rapporten er altså klar: Det er best for lokalsamfunnet dersom det er lokale krefter som bygger ut kraftressursene. Dette samsvarer med Småkraftforeningas grunnholdning, og eksemplene i rapporten tydeliggjør de konkrete effektene av at grunneiere velger å bygge ut i egen regi dersom de ønsker det.

Småkraft AS har reagert kraftig på rapporten, og kaller den et “makkverk”, som er ideologisk begrunnet og ikke faglig. Direktør Rein Husebø reagerer ifølge Firda spesielt på at det er en kontrakt fra 2003 som er grunnlaget for analysen.

Dette tross at avtalen skal gjelde i 40 år.

Småkraftnytt 2/2012 vil komme med en fyldig omtale av denne rapporten.

Her kan du lese mer på Høgskulen sine nettsider: http://www.hisf.no/no/for_tilsette/arkiv_informasjon_til_tilsette/smaakraft
Her er Småkraft AS sine reaksjoner omtalt i Firda: http://www.firda.no/nyhende/article5945081.ece