Nettmeldingen: Ingen endringer i anleggsbidrag

Ola Borten Moe varslet en offensiv satsing på nettutbygging når han fredag la fram den såkalte nettutbyggingen. Den satsingen må skje uten en utvidet ordning for anleggsbidrag. Samtidig forenkles konsesjonsprosessene for nettutbygging. – Dette er offensive og viktige signaler, sier Småkraftforeninga. Nettmeldingen har et tydelig og klart fokus på forsyningssikkerhet, men også på tilrettelegging for en formidabel verdiskaping gjennom ny fornybar elektrisitetsproduksjon.
-Kraftkrise er noe vi skal lese om i historiebøkene, ikke i avisene, sa Borten Moe.

For småkraftnæringen er det svært viktig at statsråden bekreftet at det ikke blir noen endring i anleggsbidragsreglene nå. –Politikken står fast, sa Borten Moe på spørsmål.

-Dette er svært viktig, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. –Mange nettselskap har lenge kommunisert som om det er en ventet endring og at anleggsbidraget skal utvides til også å gjelde masket nett. Det må de nå slutte med. Politikken står fast.

Nettmeldingen er også tydelig på tilknytningsplikten, og at verdien av fornybar kraftproduksjon skal tas med i analyser av samfunnsverdien av nettutbygging. «Et godt utbygd og moderne strømnett er en forutsetning for verdiskapning og et klimavennlig energisystem», slår meldingen tydelig fast.

I nettmeldingen foreslår regjeringen noen justeringer i dagens konsesjonssystem.

Regjeringen foreslår at en ekstern aktør skal kvalitetssikre nettselskapets vurdering av behovet og alternative hovedløsninger for nettiltaket. Deretter vil departementet avgi en politisk uttalelse om behov og konseptvalg etter en offentlig høring.

En slik tidlig politisk avklaring av behov og konseptvalg vil bidra til at den etterfølgende behandlingstiden kan reduseres. NVE vil som i dag være den sentrale konsesjonsmyndigheten. Nettmeldingen understreker viktigheten av at berørte som ønsker å påvirke saken deltar i prosessene som NVE legger opp til.

Regjeringen foreslår videre at vedtaksmyndigheten heves til Kongen i statsråd. Dette betyr at det ikke lenger vil fattes et førsteinstansvedtak i NVE, og som kan påklages. Alle berørte parter vil imidlertid kunne uttale seg til NVEs innstilling i en forutgående høring. Dette vil etter departementets vurdering være både mer demokratisk og effektiviserende.

– Beslutninger om store kraftledninger innebærer viktig politiske valg. Behovet for nettinvesteringer framover gjør at konsesjonsbehandlingen må effektiviseres. Endringene vi har lagt fram vil bidra til dette og tydeliggjøre de politiske valgene, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.