Foreslår tidsfrister i konsesjonsbehandling

Etter et års arbeid, overleverte leder Olav Akselsen Energiutvalgets utredning til statsråd Ola Borten Moe mandag. Utvalget foreslår blant annet uavhengig ankeinstans og at det settes tidsfrister for OED og NVEs behandling av søknader. -Nå skal det leses, men utvalget utfordrer tydelig systemet, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga. – Det er viktig at utvalget er så tydelig på verdiskapningspotensialet innen fornybar energi.
Utvalget vektlegger også at lovverket over tid har utviklet seg til å bli svært komplisert og utfordrende for alle aktører. Det foreslår derfor at lovverket forenkles og gjøres mer oversiktlig, og mener at dette kan bidra til hurtigere og mer forutsigbar behandling av utbyggingssaker.

-Utvalget har tydelig forstått behovet for forutsigbarhet i slike prosesser, sier Glette. –Dette var et viktig element i Småkraftforeningas presentasjon for utvalget tidlig i prosessen.

Utvalget foreslår altså at det etableres en uavhengig ankeinstans for mindre utbyggingssaker, og at man unngår dobbel saksbehandling. Dette er også et viktig signal.

Småkraftforeninga er fornøyd med at utvalget ber om at det settes tidsfrister for klagebehandlingen i OED, og at det peker på at man må være tydelig på at det ikke skal drives dobbel saksbehandling.

Energiutredningen er på 313 sider og skal nå på høring. Småkraftforeninga vil selvsagt gå grundig gjennom dokumentet og komme med innspill i høringsprosessen.