Statnett ansvarlig for regionalnettsordningen

NVE har i brev av 7. mars 2012 fattet vedtak om innføring av samordnet tariffering av regionalnett (regionalnettsordningen). Statnett er i samme vedtak utpekt som ansvarlig for ordningen som skal tre i kraft 1. januar 2014. NVE har i brev av 7. mars 2012 fattet vedtak om innføring av samordnet tariffering av regionalnett (regionalnettsordningen). Statnett er i samme vedtak utpekt som ansvarlig for ordningen som skal tre i kraft 1. januar 2014.Formålet med regionalnettsordningen er å fordele kostnader til fremtidige nettinvesteringer i regionalnettet på flere enn kun uttakskunder regionalt. Regionalnettsordningen går derfor i korte trekk ut på at alle inntektsrammer i regionalnettet samles i en kostnadsbase.

Statnett får ansvar for å fordele kostnadene på kundene gjennom en enhetlig tariffmodell. Modellen utformes etter samme mønster som den som benyttes ved avregning og fakturering av nettleie i sentralnettet i dag (sentralnettsordningen) – en oppgave Statnett har hatt ansvar for siden etableringen i 1992.

Rundt 70 netteiere har i dag anlegg som vil omfattes av regionalnettsordningen. Etablering av systemet medfører behov for innhenting av store mengder data fra disse netteierne. Ordningen omfatter blant annet mellom 1200-1500 stasjoner som må detaljtegnes, samt at det må etableres system for innsamling av måleverdier fra opp mot 10 000 målepunkter.