Kraftig auke for kablane til utlandet

På 10 år skal utvekslingskapasiteten mot utlandet aukast med 90 prosent, fortel programdirektøt Ingard Moen i Statnett. Kapasiteten er på 5200 MW i dag, den skal aukast med 4900 MW dei neste 10 åra.
Blant anna er det planar om å utvide kapasiteten mot Danmark med 700 MW i 2014. Litt lenger fram i tid ligg ein ny kabel mot Tyskland og ein mot England i 2018-2019.
Grunnen til at det tar lang tid å bygge sjøkablar er blant anna at det er mange røyrledningar på havbotnen som skal kryssast, samt at sjøkablar krev store anlegg på land.