Flere utenlandsforbindelser lønnsomt

Nye utenlandskabler er samfunnsøkonomisk lønnsomme, viser en ny rapport. Hvis Norge bygger flere kabler enn det som er planlagt i dag, vil sikkerheten bli bedre, klimautslippene lavere og strømprisene mer stabile. Norsk kraft viktig
I rapporten fra THEMA Consulting Group, gjort på oppdrag for fem aktører i kraftmarkedet, går det frem at mellomlandsforbindelsene er sentrale i arbeidet med å nå målet om et bærekraftig energisystem i Europa. Blant annet vil det bli behov for kraftanlegg som raskt kan regulere produksjonen opp og ned, slik mange norske anlegg kan.

I tillegg levner rapporten liten tvil om at det samfunnsøkonomiske regnestykket går opp. Det heter at ”investeringer i mellomlandsforbindelser er samfunnsøkonomisk lønnsomme med god margin. I tillegg til store flaskehalsinntekter gir forbindelsene økt prisstabilitet, positive klimavirkninger og muligheter for økt salg av reguleringstjenester.”

Stor betydning

Daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette, er fornøyd med konklusjonene i rapporten.
– Gode forbindelser til Europa er selve ryggraden i den framtidige fornybarindustrien i Norge, sier han. -Disse gir grobunn for milliardinvesteringer i distriktsnæringer.

– Klimaspørsmålet er også sentralt. Mellomlandsforbindelser er et viktig bidrag for å sikre at ny norsk fornybarproduksjon erstatter fossil energiproduksjon, sier Glette.
-Derfor er slike kabler viktige klimatiltak.

Analysen viser også at en mellomlandsforbindelse mellom Norge og Tyskland ville medført import av kraft i tørre år, i fire av de ni siste årene. Den viser også at nye mellomlandsforbindelser ikke gir kontinentale priser i Norge.

-At stadig flere nå oppdager hvilken samfunnsverdi dette har, er svært gledelig, sier Henrik Glette, og legger til at foreninga er svært glad for at slike rapporter utarbeides og formidles til beslutningstakere.

Les hele rapporten ”Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020” hos THEMA