To ja, to nei i Bremanger

NVE har gitt konsesjon til to småkraftverk i Bremanger i Sogn og Fjordane. To kraftverk fikk avslag på søknaden, fordi NVE mener ulempene for landskapet er for store. De to kraftverkene som har fått konsesjon er Oladalselva og Mørkedalselva, som har en effekt på henholdsvis 2.6 og 1.6 MW. Kraftverkene kommer til å ha en samlet produksjon på rundt 12.8 GWh i året. Utbygger er Svelgen Kraft AS.
Søknadene om tillatelse til å bygge Maridalselva kraftverk og Sagedalselva kraftverk ble avslått, på grunn av store negative konsekvenser for landskapet i Sørgulen. Dette, sammen med krav om enkelte endringer og avbøtende tiltak for de to godkjente kraftverkene, gjør at NVE er trygg på at effektene av utbyggingene er akseptable.

Oladalselva tillates med en regulering på 0.4 meter i Oladalsvatnet, og flytting noe lenger opp i Oladalselva enn opprinnelig planlagt. Det er også satt krav om omløpsordning av hensyn til anadrom fisk, og minstevannføring hele året.

Mørkedalselva kraftverk tillates uten regulering av Mørkedalsvatnet, flytting av inntaket lenger ned i elven og minstevannføring hele året.