Vedtak om tilknytning

Det er nødvendig med effektbryter med vern og høyspentmåling i tilknytningspunktet mellom produksjonsanlegg og distribusjonsnett for elektrisk kraft. Det skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er Olje- og energidepartementet som i behandling av en klagesak har slått fast at en slik effektbryter er nødvendig når småkraftverk skal knytte seg til distribusjonsnettet. Saken gjaldt Reingardsåga kraftverks tilknytning til Helgelandskrafts distribusjonsnett, og hvorvidt det er nødvendig med en effektbryter i tilknytningspunktet, eller om de samme funksjonene kan ivaretas ved utstyr inne i kraftverket.
DSB, som er nasjonal myndighet for elsikkerhet, mener at en fjernstyrt effektbryter er den løsningen som gir best sikkerhet. Bryteren har tilhørende nettvern, kommunikasjon mot driftssentral og jordingsmuligheter. Vedtaket er endelig og vil få betydning for valg av løsning for tilsvarende anlegg i fremtiden.

Vedtaket i OED er endelig, og kommer til å ha betydning for valg av løsninger i fremtiden.