Klosterfoss får utvide

NVE har gitt Skien Kraftproduksjon AS løyve til å auke installert effekt og slukeevne i Klosterfoss kraftverk i Skien kommune i Telemark. Kraftverket vil få ein auke i årleg produksjon på omlag 9 GWh. Skien Kraftproduksjon AS ba om vurdering av konsesjonsplikt av planar om å auke slukeevna i Klosterfoss kraftverk i Skien med 33 prosent. Skiensvassdraget har stor verdi for laks, sjøaure og ål. NVE gjennomførte difor ei forenkla konsesjonsbehandling knytt til den meldte utvidinga.
NVE meiner at vassmiljøet kan ivaretakast på ein god måte med slepp av tilstrekkelig minstevassføring over ei av flomlukene og i nye fiskepassasjar forbi inntaket. Vatnet skal sleppast i utvandringsperioden for laks, sjøaure og ål.

NVE meiner at fordelane ved å oppruste kraftverket er større enn skadane og ulempene for allmenne interesser, og ga difor løyve til opprusting og utviding av Klosterfoss kraftverk.