Nye krav til nettselskapene

NVE vil nå føre tilsyn med at nettselskapene har skriftlig dokumentasjon for praksis for beregning av anleggsbidrag, for å sikre at selskapene ikke diskriminerer. Bakgrunnen er at flere nettselskaper ikke har skriftlige rutiner. For mange nettkunder har det vært vanskelig å vurdere om nettselskapet har en ikke-diskriminerende praksis for beregning av anleggsbidrag, siden det ikke finnes gode, skriftlige rutiner, slik at praksisen kan etterprøves. Dette ønsker NVE å rette på, ved å begynne å føre tilsyn med nettselskapenes praksis.
Fra nyttår skal etaten føre tilsyn med at det finnes skriftlig informasjon tilgjengelig for kundene, og at nettselskapene kan dokumentere sin praksis. Som underlag for denne avgjørelsen viser NVE til energilovforskriften, som slår fast at anleggsbidrag er en tariff, og derfor i henhold til forskriften skal “finnes samlet i egen brosjyre, eller annen skriftlig informasjon, som er tilgjengelig for nettkundene”.

NVE krever at alle nettselskap må utforme skriftlige interne rutiner for beregning av anleggsbidrag, og at rutinene skal være tilgjengelige for nettkundene. Ved endringer i praksis skal oppdaterte rutiner gjøres tilgjengelig så snart dette er innført.

Økte krav til utbygger

Samtidig som NVE krever økt dokumentasjon på anleggsbidrag fra nettselskapene, så melder etaten at nettselskapene nå skal kreve at utbygger legger frem dokumentasjon på godkjente endringer, dersom kraftverkseiere planlegger en utbygging som er større eller mindre enn den som framgår av konsesjonen etter vannressursloven.

Hvis utbygger planlegger en utbygging som er mindre eller større enn den som framgår av konsesjonen, så skal nettselskapet kreve at det blir lagt frem dokumentasjon på godkjente endringer.