Konsesjon til Friestad vindkraftverk

Olje- og Energidepartementet har avvist klagen fra naboene til det planlagte Friestad vindkraftverk i Rogaland, og opprettholdt konsesjonen. De tre turbinene skal etter planen produsere 6 GWh i året. – Det føles nesten uvirkelig, sier Jan Thiessen i Solvind.- Vi har ventet i 7 år på denne konsesjonen, bare klagebehandlingen i departementet har tatt 2.5 år, så dette er en stor lettelse, sier Thiessen.

Friestad vindkraftverk skal bygges av Solvind Prosjekt AS i Hå kommune i Rogaland, og skal bestå av tre turbiner med inntil 2.4 MW installert effekt. Det betyr en årlig produksjon på rundt 6 GWh. Olje- og energiminister Ola Borten Moe er fornøyd med at Friestad nå har fått endelig konsesjon.

– Friestad vindkraftverk er et godt eksempel på et godt, lokalt forankret småskala vindkraftprosjekt. Vindkraftanlegget vil gi et visst bidrag til fornybarsatsingen i et underskuddsområde for kraft, samtidig som det styrker grunnlaget for videre gårdsdrift og næringsutvikling lokalt, sier Borten Moe i en pressemelding.

Klage fra naboer

Solvind fikk opprinnelig konsesjon av NVE til å bygge det småskala vindkraftverket, men naboer påklaget vedtaket. De mente at vindkraftverket ville ha store skadevirkninger på landskap, friluftsliv, kulturminner, kulturmiljø og nærmiljø. I tillegg er Friestad-prosjektet i nærheten av fylkesvei 44, som også har status som Nasjonal turistveg Jæren.

I følge departementet er det vektlagt under klagebehandlingen at vindkraftverket skal etableres i et landbruksområde, og ikke vil ha nevneverdige skadevirkninger på naturmangfoldet. Utbyggingen vil ikke medføre vesentlige negative virkninger for landskapsvernområdet på Jærstrendene, mener OED.

Arbeidet kan begynne

Nå som klagen fra naboene er avvist av departementet, kan Solvind begynne arbeidet med å få bygget vindkraftverket. Jan Thiessen regner med at byggingen kan begynne vinteren 2013/2014.

– Nå handler det om å få på plass økonomien og sikre nettilknytning. Vi håper å få inn noen lokale investorer, for oss er det viktig å sikre lokal tilknytning for prosjektet.

– Hva tenker du om at det har tatt så lang tid å få konsesjon?

– Jeg tror kanskje de små prosjektene har vært noe nedprioritert, og kanskje ikke var så veldig interessante da vi begynte. Men nå har det skjedd noe med hvordan man ser på slike prosjekter. Nå skal vi jobbe videre og komme opp i et volum som gjør at vi blir i stand til å etablere god drift i selskapet, siert Thiessen.