Ut i Naturen klaget inn for K-rådet

Sammen med Norwea og Nobio har Småkraftforeninga klaget denne ukens Ut i Naturen inn for Kringkastingsrådet. Vi mener programmet var tendensøist og ensidig, og i strid med hva man kan forvente fra statskanalen. Det var Ut i Naturen-programmet “Ikke så grønn likevel?” som fikk organisasjonene til å reagere. I programmet fikk motstandere av utbygging av fornybar energi komme til orde helt uten motstand. Vi oppfatter dette som et svært alvorlig brudd på god presseskikk, og ser frem til behandling i rådet, mest sannsynlig i slutten av januar 2013.
Dette er teksten i klagen som ble sendt til NRK:

Klage på Ut i Naturen 20. november 2012

Vi vil med dette klage på programmet Ut i Naturen, som ble sendt tirsdag 20. november klokken 19.45, og hadde som tema utbygging av fornybar energi i Norge. Vi mener at programmet var tendensiøst, plaget av manglende tilsvar og i strid med hva vi kan akseptere av programmer på NRK1.

Underskriverne representerer en part i saken, nemlig utbyggere av fornybar energi i Norge. Vi vil gjøre det helt klart at vi ønsker all debatt om vår virksomhet velkommen, og vi er også takknemlige for alle innspill som gjør våre prosjekter enda mer miljøvennlige. Avbøtende tiltak er viktige, og etter vår oppfatning både godt integrert i eksisterende konsesjonsbehandling og sentrale i all vår prosjektering.

Når vi velger å be Kringkastingsrådet om å vurdere denne saken, så skyldes det at vi mener Ut i Naturen svikter på flere grunnleggende punkter, og har laget et program som ikke er en allmennkringkaster verdig. De viktigste punktene er disse:
– Manglende tilsvar fra tilhengere og utbyggere av fornybar energi
– Manglende tilsvar fra NVE som fagmyndighet
– Manglende tilsvar fra OED som klageinstans
– Manglende kildekritikk
– Manglende faktasjekk og research
– Tendensiøs bildebruk og kommentar
– Manglende sjangerforståelse

1. Manglende tilsvar

Alle kildene brukt i programmet er kritiske til utbygging av fornybar energi. Ikke én eneste kilde som støtter de politisk vedtatte fornybarmålene kommer til orde. Vi finner dette oppsiktsvekkende, tatt i betraktning programmets kontroversielle og dypt politiske innhold.

2. Manglende kildekritikk

De viktigste kildene i programmet er SV-politiker og tidligere statssekretær i Miljødepartementet, Heidi Sørensen, og direktør i Direktoratet for Naturforvaltning, Janne Sollie. I tillegg bruker programmet klipp fra et Brennpunkt-program (der Sørensen også var premissleverandør), der to forskere påstår at grønne sertifikater ikke har noen klimaeffekt. Dette programmet ble møtt med en lang rekke tilsvar, både fra næringen og fra andre forskere. Å overse at kildene har fått sine påstander motsagt og i enkelte tilfeller motbevist, fremstår som svak journalistikk. Det virker opplagt at kildene har en klar politisk agenda, som burde vært etterprøvd.

Kildene får stå fullstendig uimotsagt, og da opererer programmet i grenselandet partsinnlegg/talerstol. Omfanget og konsekvensene av utbygging av fornybar kraft konkretiseres ikke av kildene, men overdrives og overdramatiseres.

3. Manglende faktasjekk/research

Igjen vil vi henvise til debatten tidligere i 2012, etter at Brennpunkt diskuterte de samme sakene – riktignok med flere kilder, og tilsvar til fornybarinteressene. Flere av punktene som kom opp i Ut i Naturen ble diskutert da, og uavhengige fagfolk tok kraftig til motmæle mot virkelighetsbeskrivelsen i programmet. Dette er informasjon som er lett tilgjengelig for hvem som helst, man kan endatil hente informasjon på NRKs egne nettsider.
I siste del av programmet som omhandlet bioenergi, opplyses det at el-sertifikatene benyttes både til kraft- og varmeproduksjon. Dette er direkte feil. El-sertifikatene dekker ikke varmeproduksjon.

Vi finner det bekymringsfullt at en journalistisk produksjon ikke er i stand til å bedrive grunnleggende research. Vi mener at dette peker i retning av at redaksjonen enten mangler grunnleggende journalistisk kunnskap, eller at den selv er part i saken, og bevisst skjuler informasjon som strider mot egen oppfatning av sakskomplekset.

4. Tendensiøs dramaturgi

Tendensiøs bilde- og kommentarbruk er vanskelig å kvantifisere, men i dette programmet kan det ikke være tvil om at virkeligheten fremstilles svært skjevt gjennom bildebruk og kommentarer. Alle programmets bilder av uberørt natur i Norge er svært vakre, det vises ikke til hvilke av disse avbildede naturområdene som faktisk skal utbygges. Vi mistenker at svaret er «ingen av dem». Så godt som alle bilder som skal vise fornybarutbygginger er tatt fra anleggsperioden, og viser sprengninger, gravemaskiner og tungtransport. Dette er selvsagt ikke i tråd med virkeligheten, og gir en fullstendig feil fremstilling – anleggsperioden varer ikke evig. Vi mener dette er en fornærmelse mot våre medlemmer, som gjør et stort arbeid for å begrense naturinngrep og avbøte negativ innvirkning på naturen.

Når det gjelder kommentarsporet i programmet, så mener vi at også dette avslører en klar agenda fra programskaperne. Journalisten gjør kildenes ord til sine egne, og fremstiller Norges fornybarplaner som en rasering av norsk natur, uten klimaeffekt. Vi oppfatter dette som et partsinnlegg og forsøk på demonisering av en hel bransje. Vi finner dette uverdig for NRK.

5. Manglende sjangerforståelse

Ut i Naturen er et av NRKs sentrale programmer. Det går i beste sendetid på NRK1, har en lang historie i statskanalen, viser frem bredden og skjønnheten i norsk natur og har mange seere. Programmet har i alle år i hovedsak vært et rendyrket naturprogram, med fantastiske bilder fra landet vårt. Det har ikke vært, og var neppe ment som, en arena for politikk.

I programmet 20. november 2012 valgte Ut i Naturen-redaksjonen å begi seg inn på et nytt felt; politisk journalistikk. Dette er et interessant valg, og vi mener at det kanskje er unødvendig, siden NRK allerede har etablert en nyhetsredaksjon, en samfunnsredaksjon og en dokumentarredaksjon, samt en rekke andre flater med politisk innhold i radio, på TV og nett. Når Ut i Naturen likevel valgte dette, så må vi forvente at de opptrer som politiske journalister, og de må underkastes journalistiske spilleregler. Her er det tydelig for oss at det har gått i ball for redaksjonen, og den har ikke klart overgangen fra naturprogram til aktualitetsprogram. Vi stiller oss spørrende til redaksjonens veivalg, og velger å tro at det dreier seg om sjangerforvirring og manglende redaksjonell kunnskap – heller enn bevisst bruk av tilgangen til NRK1 i beste sendetid til å presentere journalistens egne meninger.

Konklusjon

Underskriverne er av den oppfatning at Ut i Naturen i dette tilfellet har begått et alvorlig overtramp mot grunnleggende journalistisk tenkning og mot NRKs ansvar som allmennkringkaster. Vi håper at denne klagen kan lede til en debatt om hvilke redaksjonelle retningslinjer som bør ligge til grunn for NRKs journalistikk, og hvordan man håndterer redaksjoner og journalister som, bevisst eller ubevisst, bedriver politisk agitasjon i beste sendetid.

Signert

Adm. dir. Norwea, Øyvind Isachsen

Daglig leder Småkraftforeninga, Henrik Glette

Daglig leder Nobio, Inge Olav Fure