Janne Sollies rolle i fornybardebatten

Etter at sjefen for Direktoratet for Naturforvaltning i NRK-programmet “Ut i naturen” denne uken valgte å stå fram som en lederskikkelse i kampen mot fornybar energi, sendte Småkraftforeninga, Nobio og NORWEA i dag et brev til Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell med spørsmål om å avklare direktoratets rolle.
Janne Sollies rolle i fornybardebatten
Denne høsten har vi hatt en tidvis hissig debatt om støtteordningen for utbygging av fornybar energi i Norge. Debatten toppet seg da kjente kraftkonservative og klimaskeptikere sto frem i NRK-programmet Brennpunkt med påstander om manglende klimaeffekt og rasering av natur. Påstander og spekulative feilrepresentasjoner som senere har blitt tilbakevist av eksperter.

Denne uken ble påstandene igjen lagt frem i et NRK-program, men nå helt uten kilder som kunne ta til motmæle mot kritikerne. Denne gangen var det også en ny lederskikkelse i kampen mot grønne sertifikater; sjefen for Direktoratet for Naturforvaltning, Janne Sollie.

Disse angrepene er skuffende for en næring som endelig har fått på plass første skritt på veien mot stabile rammevilkår for fornybarsamfunnet. Vi stiller oss undrende til at lederen for den statlige fagetaten for miljø aktivt i egenskap av sin rolle velger å fronte omkamper om vedtatte klimatiltak, heller enn å bistå fornybarbransjen med å sørge for at fornybar energi bygges ut så miljøvennlig som mulig.

At fornybar energi er et sentralt virkemiddel i kampen mot klimaendringene, er et standpunkt vi vet statsråden deler. Når underliggende etater da velger å bruke sine ressurser på å kjempe mot, framstår det i beste fall som underlig.
De neste årene skal det investeres nærmere 200 milliarder i fornybarsektoren. Dette er investeringer som er nødvendige for at Norge skal møte sine internasjonale forpliktelser om økt fornybarandel.

Dette er også investeringer som innebærer finansiell risiko, og som derfor krever stabile og forutsigbare rammevilkår. At en av landets fremste miljøbyråkrater i embeds medfør velger å fronte kampen mot investeringene, skaper en usikkerhet som kan true disse.

Fornybarnæringen innser at vår aktivitet medfører naturinngrep og at det må arbeides for å sikre at naturverdier, landskap og biologisk mangfold ivaretas. Da fremstår det ekstra pussig at Direktoratet for Naturforvaltning velger bort å bistå med å sikre hvordan våre utbygginger og inngrep kan foretas på best mulig måte. Vi etterlyser et direktorat som bidrar med konstruktive innspill, gode råd om avbøtende tiltak og gode styringsmidler for miljøvennlig fornybarsatsning.

Vi håper statsråden kan bistå Direktoratet for Naturforvaltning med å finne veien tilbake til sitt mandat.

Signert

Adm. dir. Øyvind Isachsen, for NORWEA
Daglig leder Henrik Glette, for Småkraftforeninga
Daglig leder Inge Olav Fure, for Norsk Bioenergiforening