Når kulda kommer

Frostskader i kraftverk kan fort bli et problem når det er langvarig kulde og vannet forsvinner. Da er det viktig å tenke forebygging og forhindre skader. Man må være klar over de spesielle utfordringene til kraftverk, mener forsikringsselskapet Gjensidige. – Gjensidige er kjent med at det har vært en noe spesiell vinter så langt, og at mange småkraftanlegg har hatt mye barfrost, sier takstingeniør Jan Frederik Flock i Gjensidige.- Dette kan medføre driftsproblemer da det er lite eller ingen vanngjennomstrømning. Frost i inntak, ventiler og vannvei kan medføre frostproblemer med omfattende skader.

En av utfordringene for småkraftverk er at det ikke alltid er mulig å følge forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter til punkt og prikke, forteller Flock.

– Våre sikkerhetsforskrifter på kraft beskriver at ”bygning og utvendige vannledninger skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for og hindre vannskade med frostsprengning”. Dette er ikke helt gjennomførbart i praksis når det gjelder kraftverk, spesielt når vi snakker om vannveien.

Forebygging viktig

Hvis man vil unngå skader, så er det sentralt å være klar over hva som kan gå galt. Det bør man gjøre så snart som overhode mulig, sier Jan Frederik Flock.

– Forebyggende tiltak starter allerede ved prosjekteringen. Lokale forhold og tekniske løsninger må vurderes på en slik måte at skader i størst mulig grad forhindres. Ved lav eller ingen vannføring og lite snø kjenner vi til at forholdene allikevel kan gi kritiske situasjoner.

– Er det noen komponenter som skiller seg spesielt ut?

– Stengeventilen ved inntak er en kritisk komponent som må gi god tetning slik at vannstrømmen stenges og forhindrer vann/is-oppbygging i rørledningen. Der det ikke er krav til stengeventil ved dammen må eieren hindre vanntilførsel i rørgaten. I anlegg der det i perioder er produksjonsstans må rørgaten tømmes.

– Rørgater som ligger i dagen er selvsagt mer utsatte enn nedgravde løsninger. Størst mulig vanndybde ved vannspeil i inntaksområde vil gi en mer frostfri drift. Dersom ventiler fryser og det dannes ispropper kan det bli svært energikrevende og vanskelig å komme tilbake i drift før våren selv løser problemet, sier Flock.

Eventuell erstatning

Hvis frostskader fører til at driften må stanses, så kan det gi store økonomiske konsekvenser. Det er nemlig ikke alle driftstap som blir dekket av forsikringen, forteller takstingeniøren.

– Dersom det inntreffer en dekningsmessig tingskade vil det faktiske driftstapet kunne dekkes.
Ved kuldeproblemer som ikke medfører fysisk dekningsmessig skade, dekkes ikke driftstapet.
Vi må heller ikke glemme at en skadehendelse skal være plutselig og uforutsett, avslutter Jan Frederik Flock.