Tussa og Tafjord vurderer nettsamordning

Tussa Kraft og Tafjord Kraft har begynt arbeidet som kan lede til en samordning av nettselskapene til de to. Bakgrunnen er at det er gitt sterke politiske signaler om at det er ønskelig med færre nettselskaper i Norge. I en pressemelding fra de to selskapene heter det at de respektive styrene har gitt sin tilslutning til at det blir satt i gang en prosess som skal vurdere en mulig sammenslåing av nettselskapene til tussa Kraft og Tafjord Kraft.
Det pekes på at dette skyldes fremtidsutsiktene til norske nettselskap, i og med at det er uttrykt ønske fra regjeringshold om endringer i nettsektoren. Olje- og energiminister Ola Borten Moe har ved flere anledninger påpekt at Norge har for mange distribusjonsnettselskap, og at det trengs mer rasjonell og effektiv drift i nettselskapene.

Flere saker vil påvirke organiseringen av nettmonopolene, mener Tussa og Tafjord, som nevner utrullingen av AMS, såkalt Smart Strøm, og en mulig felles regionalnettstariff. De kommende årene vil også bringe store nettinvesteringer.
Prosessen Tussa og Tafjord nå setter i gang skal vurdere om det er mulig å effektivisere driften ved en sammenslåing. Dette kan føre til sikring av grunnlaget for utbytte til eierne, lavere nettleie og økt leveringssikkerhet.