Konsesjonsrekord i 2012

Fjoråret ble et rekordår for innvilgede konsesjoner fra NVE og OED. Av småkraftsøknader innvilget NVE 60 av 118 søknader, på til sammen 583 GWh. NVE behandlet i 2012 konsesjonssaker som kan gi totalt 4,42 TWh ny produksjon. Av dette var det konsesjoner for 3,58 TWh, i tillegg til innstillinger til Olje- og energidepartementet om ytterligere 655 GWh og vedtak om konsesjonsfritak for 187 GWh. Til sammen tilsvarer dette elektrisitetsbruken til omlag 221 000 husstander.

NVE-direktør Per Sanderud sier i en pressemelding at NVE har høy prioritet på konsesjonsbehandling og de behandlede konsesjonssakene vil gi et viktig bidrag for å nå fornybar- og klimamålene.
– Vi er fornøyd med at NVE på ett år har behandlet 4,42 TWh, som utgjør en tredjedel av forpliktelsene i det norsk-svenske el-sertifikatsamarbeidet, sier Sanderud.

I OED ble det gitt konsesjon for 14 store vannkraftprosjekter, totalt tilsvarende drøyt 700 GWh. For vindkraft ble det gitt konsesjon til 7 vindkraftanlegg på drøyt 1400 GWh. Det ble også gitt konsesjon til 23 små vannkraftverk, tilsvarende 250 GWh.

– Dette er svært gledelig. Vi er nå i ferd med å gjennomføre en større satsing på fornybar energi enn vi har sett på mange år, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.