Konsesjon i verna vassdrag

NVE har gitt konsesjon til bygging av minikraftverket Tverråna i det verna Hamrabøvassdraget i Suldal, mot Fylkesmannens innstilling. Byggingen tillates for å sikre videre bosetting i området. Hamrabøvassdraget ble verna i 1993, på grunn av verdier knyttet til naturmangfold, kulturminner, friluftsliv og urørt natur. I vedtaket sier NVE at de viktigste problemstillingene i saken er hensynet til verneverdiene, naturtypen bekkekløft, samt den samlede belastningen på vassdraget.
De fleste høringspartene mente at utbyggingen kan bli gjennomført, mens Fylkesmannen var mot utbygging.

NVE legger til grunn at med en relativt høy minstevannføring og begrenset slukeevne kan hensynet til verneverdiene og allmenne interesser bli tatt vare på. Utbyggingen kan styrke muligheten for å opprettholde bosetting og dermed bevaring av det verdfulle kulturmiljøet i Hamrabøgrenda, heter det fra NVE.

Tverråna kraftverk i Hamrabøvassdraget i Suldal kommune i Rogaland vil få en årlig produksjon på 1.15 GWh, noe som tilsvarer forbruket i 60 husstander. Eiere av kraftverket blir Jarle og Marit Tveit og Vidar og Anita Austarå.