Øvre Otra-saken nok en gang i Høyesterett

Foreninga går igjen inn som partshjelp i Høyesterettsbehandlingen til fem grunneiere i Øvre Otra-saken. Saken dreier seg om erstatning ved ekspropriasjon av fall til kraftutbygging i Otravassdraget i Setesdal. Øvre Otra-saken er etter Småkraftforeningas vurdering av stor viktighet. Den er prinsipiell, og kan ha stor rekkevidde for andre grunneiere og fallrettseiere. Saken gjelder Otra Kraft DA som har fått konsesjon på utvidelse av magasinverket Brokke Kraftverk (1462 GWh). De må dermed ekspropriere og erstatte fallrettigheter til en rekke berørte grunneiere. I realiteten er dette en omkamp om naturhestekraftprinsippet som erstatningsform ved ekspropriasjon.
Dette er andre gang Høyesterett får denne saken til behandling. I 2010 fikk grunneierne medhold i Høyesterett etter å ha anket overskjønnet, og saken ble sendt nedover i rettssystemet igjen. Også i denne runden mener grunneierne at lagmannsrettens erstatningsfastsettelse bygger på feil rettsanvendelse.