Økte investeringer i regionalnettet

En ny rapport fra NVE viser at nettselskapene øker satsingen på investeringer i regional- og sentralnettet. Anslagene for investeringer i regionalnettet er nesten doblet siden 2009. For perioden 2012-2021 er det planlagt investeringer i regionalnettet for opp mot 18 milliarder kroner. Det er en oppgang på 8 milliarder kroner fra planen for perioden 2008-2017.
Begrunnelsene for de planlagte nettinvesteringene varierer mellom de forskjellige regionene, viser rapporten. I Nord- og Midt-Norge er tilknytning av ny produksjon den viktigste årsaken. I Øst- og Vest-Norge dominerer derimot forventninger om økt lastbehov, som kan knyttes opp mot den forventede befolkningsøkningen rundt de større byene.

I tillegg til økt satsing på regionalnettet, har Statnett tidligere varslet en kraftig økning i investeringene i sentralnettet, med et investeringsbehov på mellom 50 og 70 milliarder for tiårsperioden, opp fra 26 milliarder for perioden 2008-2017.

Rapporten “Sammenfatning av planlagte investeringer i sentral- og regionalnettet” er basert på investeringsplaner som legges frem i de regionale kraftsystemutredningene, og disse planene ikke er bindende. NVE har ikke gjort egne vurderinger av behov for- og sannsynlighet for gjennomføring av disse planene.