Ny usikkerhet om Ørskog-Sogndal

Det omstridte trasévalget for den nye 420kV-linja gjennom Sogn og Fjordane fikk et nytt skudd for baugen denne uken, når Fylkesmannen sa nei til å gi dispensasjon til at linja kan bygges gjennom et naturreservat. 420kV-forbindelsen Ørskog-Sogndal har stor og avgjørende betydning for mange gode småkraftprosjekter i både Sogn og Fjordane og på Sunnmøre, i tillegg til at den er svært viktig for forsyningssikkerhet og målet om likere strømpris i hele landet.
Utbyggingen har vært utsatt før, og usikkerheten som nå forsterkes er svært uheldig for småkraftnæringen.

Småkraftforeninga er tydelig på at denne linja må bygges og at det haster. Samtidig har ikke foreninga noen formening om trasévalg, men er opptatt av at relevante myndigheter og instanser må finne gode løsninger som sikrer utbygging og begrenser konfliktnivået.

OEDs endelige avgjørelse i klagesaken om linjetraséen for ny 420 kV-kraftlinje mellom Ørskog og Sogndal kom i november 2011 og er en konsesjon etter energiloven. For den delen av den vedtatte traseen som går gjennom Sørdalen naturreservat, er tiltaket avhengig av dispensasjon fra verneforskriften for naturreservatet fra Fylkesmannen. Her er det imidlertid Direktoratet for naturforvaltning (DN) som er klageinstans.

Les mer hos BT: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Stopper-Borten-Moes-kraftlinje-2848140.html