Viktig om elsertifikatplikt

Kraftprodusenter som tar ut kraft til eget bruk eller selger direkte til egne kunder er elsertifikatpliktige, og må registrere i NECS seg så raskt som mulig. Her finner du all den informasjonen du trenger for å gjøre dette i henhold til regelverket. Under elsertifikatsystemet er alle som selger kraft, om det er uttak til eget bruk eller salg direkte til egne kunder, elsertifikatpliktige. Dette gjelder ikke kraftverk med påstemplet merkeytelse under 100kVA. De elsertifikatpliktige, i nett som ikke omfattes av forskrift om kraftomsetning og nettjenester, er selv ansvarlige for å finne ut om de skal betale elavgift for forbruk i kraftstasjon. (NVE har sendt en henvendelse til toll- og avgiftsdirektoratet om avgift på elektrisk kraft på forbruk i et kraftverk som ikke produserer. NVE venter på svar på denne henvendelsen).
I henhold til elsertifikatforskriften §20 og §24 skal den elsertifikatpliktige både melde fra til NVE om sin elsertifikatplikt og opprette en egen elsertifikatkonto i elsertifikatregisteret hos Statnett, også kalt NECS. I tillegg skal alle elsertifikatpliktige, som ikke omfattes av forskrift om kraftomsetning og nettjenester, rapportere aggregert beregningsrelevant volum for foregående kvartal som beskrevet i elsertifikatforskriften §17.

Dersom en elsertifikatpliktig ikke følger disse bestemmelsene, vil NVE kunne fatte vedtak om tvangsmulkt i medhold av elsertifikatforskriften § 33 og overtredelsesgebyr i medhold av lov om elsertifikater § 26 første ledd e).

I henhold til elsertifikatforskriften § 37 kan NVE også ilegge den elsertifikatpliktige en avgift for hvert sertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten.

Hva nå – hvis du tror du er for sent ute?

Steg 1: Sjekk om du er elsertifikatpliktig (SNAREST)

Hvem som er elsertifikatpliktige er regulert i forskriften § 18: Enhver som leverer elektrisk energi til sluttbruker, enhver som forbruker elektrisk energi som er egenprodusert, og enhver som kjøper elektrisk energi til eget forbruk på den nordiske kraftbørsen eller gjennom bilateral avtale.

Elsertifikatpliktens omfang er regulert i forskriften § 19: Den elsetifikatpliktiges beregningsrelevante mengde elektrisk energi i det enkelte år, multiplisert med elsertifikatkvoten (forholdstallet) som er fastsatt for det samme året etter lov om elsertifikater. Det forutsettes at den elektriske energien er elavgiftspliktig. Er den elektriske energien fritatt for elavgift (jmf. avgift på elektrisk kraft 2011), er du ikke elsertifikatpliktig. Elsertifikatplikt etter § 18 omfatter kun beregningsrelevant mengde elektrisk energi jmf § 19.

Dersom du er usikker på om det skal betales elavgift, bes du kontakte ditt regionale toll og avgiftskontor.

Steg 2: Send melding til NVE om din elsertifikatplikt (SNAREST)

Alle elsertifikatpliktige skal sende melding til NVE. Meldingsskjemaet heter “Melding om elsertifikatplikt”, og ligger i Altinn.

Du kan logge inn i Altinn på flere måter:

• ID-porten/MinID
• Engangskoder fra Altinn
• Passord og engangskode på SMS
• Smartkort fra Buypass
• Virksomhetssertifikat

Les mer om innlogging hos Altinn

For å kunne melde inn sin plikt til NVE må personen som fyller ut skjemaet inneha rollen Tjenester Norges vassdrags- og energidirektorat. Hvis den som skal melde i fra på vegne av kraftverkseier ikke har tilgang til denne tjenesten, kan følgende personer få delegert denne rollen i Altinn: bestyrende reder, administrerende direktør, daglig leder, deltaker ANS/DA, innehaver, komplementar, regnskapsfører, revisor eller styrets leder.

Steg 3: Søk om elsertifikatkonto i NECS (SNAREST)

Den elsertifikatpliktige må opprette konto hos Statnett. Det er den registeransvarlige, Statnett, som håndterer kontoopprettelsen. Informasjon om elsertifikatkontoer finnes på Statnett sine hjemmesider. NVE minner om at alle elsertifikatpliktige skal ha egen elsertifikatkonto, men kontohaveren kan ved fullmakt overlate disponeringen av kontoen til andre.

I registreringen får man spørsmål om GS1/Ediel-nummer. Dette er ikke relevant for småkraftprodusenter flest, og man kan skrive inn et tilfeldig 13-sifret nummer. Registrering av NECS-konto er gratis.

Se «Hvordan opprette elsertifikatkonto» på Statnett sine hjemmesider.

Se «Vilkår for opprettelse og innehav av elsertifikatkonto» på Statnett sine hjemmesider.

Andre frister
Fristen for å godkjenne at forbruket som gir beregningsgrunnlaget for sertifikatplikten er korrekt er 1. mars. Den enkelte må selv gi beskjed dersom man er uenig i grunnlaget.’

Innen 1. april må man ha anskaffet minst det antall sertifikat man må ha for å dekke inn sin sertifikatplikt. Småkraftforeninga anbefaler at man tar kontakt med det selskapet man har avtale om kraftomsetning eller elsertifikatomsetning med for å bistå med dette. Dersom antall sertifikater på kontoen er mindre enn sertifikatplikten 1. april, ilegges selskapet en tilleggsavgift.