Erfaringsseminar om elsertifikatordningen

NVE arrangerte i dag et møte der erfaringene fra det første året med elsertifikater ble delt mellom de forskjellige aktørene og interessentene. Småkraftforeninga var på plass. Poenget med møtet var å få på bordet hva som virker bra, og hva som kan forbedres i det svensk-norske elsertifikatmarkedet, og representanter fra hele sektoren var til stede. Deltagerne fikk komme med innspill på hvordan myndighetene kan legge til rette for et mer effektivt elsertifikatsystem for kraftprodusenter, elsertifikatpliktige, nettselskap og investorer.
Det generelle inntrykket etter møtet er at elsertifikatsystemet etter forholdene har fungert bra, bare ett år etter oppstarten, og det ble pekt på at svenskene hadde et langt tøffere førsteår i 2003. Samtidig kom det en del ønsker på bordet. Et poeng som mange var enige i, var foreningas ønske om bedre og enklere informasjon om alle sider ved elsertifikatsystemet, både hos NVE og Statnett. Dette så ut til å være noe alle ønsket, når det gjaldt både søknader, registreringer og all informasjon som kan påvirke prisen i markedet.

Det ble også pekt på at det ville være klokt å ta kontoførere med i prosessene, for å gjøre det enklere for både kontoførere og for produsenter og sertifikatpliktige. Et annet element som ble løftet frem var forvaltning av elsertifikatplikt, der det blant annet ble ytret ønske om at forvaltning av sertifikatplikten må kunne tilbys separat fra kraftkostnaden, og at sertifikatforvaltning bør kunne tilbys som egen tjeneste ved anbud.

Det var mange innspill, som vil bli videreformidlet til Rådet for elsertifikatordningen, som består av representanter fra Olje- og energidepartementet i Norge og Näringsdepartementet i Sverige. Disse innspillene vil kunne spille en rolle når ordningen skal diskuteres på den såkalte kontrollstasjonen i 2015.