Nettproblemer forsinker fornybar kraft

Småkraftforeninga er svært skuffet over at Statnett utsetter byggingen av linjen Ørskog – Sogndal. – Dette forsinker en rekke småkraftprosjekter i Sogn og Fjordane og hindrer eksisterende kraftverk i å få levert kraften sin, sier daglig leder Knut Olav Tveit. Statnett kunngjorde i dag at linjen Ørskog-Sogndal blir forsinket med et helt år slik at den ikke står klar før i 2016. – Dette er sterkt beklagelig og skaper store problemer for både ny og eksisterende kraftproduksjon i fylket, sier Tveit og fremholder flere forhold som tilsier at den opprinnelige tidsplanen burde vært holdt:

– Flere eksisterende småkraftverk i Sogn og Fjordane får allerede i dag ikke levert kraften sin. Det betyr i praksis at de fyrer for kråkene.
-Utsettelsen skaper stor usikkerhet blant utbyggere av nye småkraftprosjekter som trolig må sette byggearbeidene på vent. Mange står nå i fare for ikke å bli ferdig med utbyggingen sin før etter 2020.I så tilfelle mister de inntekter fra grønne sertifikater noe som kan få dem til å avstå fra å bygge i det hele tatt.
– Forsyningssikkerheten i Midt-Norge vil lide under denne forsinkelsen.

Ifølge Tveit bør utbygging av strømnettet være en høyt prioritert samfunnsoppgave.

– Det er uheldig dersom mangel på nett hindrer utbyggingen av fornybar kraftproduksjon. Som vi vet er fornybar energi nøkkelen til å løse verdens klimautfordringer. Selv om Statnett gjør så godt de kan er det kanskje en ide å se på organiseringen og planleggingen av store prosjekter. Utsettelser som dette påfører samfunnet store ekstrakostnader, sier han.

Tveit mener også at forsinkelsene i utbyggingen av nett i Norge tilsier at avtalen med svenskene om det grønne sertifikatmarkedet bør reforhandles.

– Svenskene har en overgangsordning som gjør at kraftverk som kommer i drift etter 2020 vil få en trinnvis avkorting av sertifikatinntektene. I og med at Norge ikke har noen overgangsordning blir det her et kappløp med tiden for mange for å rekke fristen i 2020. Det gir svært dyre utbygginger fordi tilgangen på leverandørsiden er langt mindre enn etterspørselen. Og det igjen betyr ulønnsomme prosjekter og skrinlagte planer, sier Tveit.

Småkraftforeninga har også tidligere vært bekymret for fremdriften i denne saken. Se vedlagte lenke.