Tirsdag er D-dag for elsertifikater

Tirsdag behandler Stortinget opposisjonens forslag om likevel å gi elsertifikater til småkraftverk bygget mellom 2004 og 2009. Her blir det frisk debatt! Kraftverkseiere som ønsker det kan følge debatten fra galleriet og delta på strategimøte med Småkraftforeninga etterpå. Opposisjonen på Stortinget har tatt opp kampen om rett til elsertifikater for småkraftverk satt i drift mellom 2004 og 2009 på nytt. I et såkalt Dokument 8-forslag krever de at regjeringen inkluderer disse kraftverkene i elsertifikatordningen.
Den rødgrønne regjeringen lovet grønne sertifikater til disse verkene, men ombestemte seg i siste øyeblikk, noe som har skapt store og til dels uoverstigelige økonomiske problemer for de 160-170 som er rammet. De rødgrønne vil ikke støtte forslaget fra opposisjonen så det kan bli frisk debatt og tydelige fronter i stortingssalen tirsdag.

Energi- og miljøkomiteens innstilling til Stortinget finnes på vedlagte lenke. Opposisjonspolitikerne som ønsker å inkludere de rammede krafteverkene i sertifikatordningen er Ketil Solvik-Olsen (FrP), Henning Skumsvoll(Frp), Siri A. Meling (H),Bjørn Lødemel (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF, Trine Skei Grande (V) og Borghild Tenden (V. I sin skriftlige innstilling siterer de blant annet olje- og energiminister Ola Borten Moe:

«Avtalen med Sverige gir Norge rett til å inkludere elsertifikater som utstedes under den norske overgangsordningen i det felles norsk-svenske markedet. Innholdet i den norske overgangsordningen er nevnt i Prop. 5. S (2011-2012) Samtykke til inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering, om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011. Overgangsordningen er utførlig angitt i Prop. 101L (2010-2011) s. 52.
Overgangsordningen var vedtatt før inngåelse av avtalen med Sverige. En eventuell utvidelse av overgangsordningen utover det som var avklart før inngåelse av avtalen med Sverige, fordrer at det tas kontakt
med svenske myndigheter om dette.»

Opposisjonspolitiekrne mener dette svaret viser “at det var mogleg å inkludere småkraftverk i sertifikatordninga før avtalen med Sverige trådde i kraft, men at det no, etter at avtalen er inngått, er avhengig av samtykke frå svenske styresmakter. Desse medlemene peikar på at eigarane av småkraftverk som vart bygde i perioden 2004–2009, og som ikkje kom inn i elsertifikatordninga, har blitt utsette for eit stort løftebrot og urettvis handsaming frå regjeringa si side. Desse medlemene meiner at når ein no ser konsekvensane av regjeringa sitt løftebrot, har ein eit moralsk ansvar for å må sjå på dei moglegheiter som fins, også etter at sertifikatmarknaden vart oppretta, for å prøva å rette opp denne uretten.”

Dokument 8-forslaget behandles altså 21. mai klokken 1200. Møtet er åpent for publikum som får adgang via inngangen i Karl Johans gate hvor det er sikkerhetssjekk lik det som skjer på flyplasser. Sertifikatsaken er nummer tre denne dagen, men det er vanskelig å si hvor lang tid de foregående sakene vil ta.

Etter stortingsbehandlingen inviterer Småkraftforeninga de rammede kraftverkseierne til et møte for å diskutere veien videre. De som ønsker å delta på møtet må si fra til styreleder Trond Ryslett på epost trrys@tussa.com. Ytterligere informasjon vil bli gitt.

Kontaktpersoner:
Styreleder Trond Ryslett – 95287939
Daglig leder Knut Olav Tveit – 41476390