Høyesterettsdom kan øke konfliknivået ved ekspropriasjon

Høyesteretts kjennelse i den såkalte Otra II-dommen kan øke konfliktnivået ved ekspropriasjon av vannfall. Det mener to advokater fra Kvale Advokatfirma DA etter en grundig gjennomgang av domspremissene.

Otra-saken handler om grunneiere fra Setesdal som krevde markedsbasert erstatning for fallrettigheter som ble ekspropriert til fordel for Otra Kraft hvor blant annet Statkraft er stor eier. Kort fortalt så tapte grunneierne i Høyesterett etter flere tidligere rettsrunder. Småkraftforeninga var i retten hjelpepart for grunneierne.

De aktuelle fallene i Setesdal var ikke separat utbyggbare. I en kommentar i bladet Energi peker advokatene Per Conradi Andersen og Christian Poulsson på at nettopp forståelsen av hva som er den alternative anvendelsen i fremtiden vil bli et stort stridstema.

– Med dommen er det nå tydelig at et av de store stridstemaene i fremtidige fallerstatningsskjønn blir hva som – i fravær av ekspropriasjonstiltaket – ville være en påregnelig utnyttelse av det eksproprierte vannfallet. Forskjellen mellom å få erstatning basert på småkraftmetoden, naturhestekraftmetoden eller en samarbeidsmodell synes å henge på nettopp dette spørsmålet, skriver de to.

For setesdølene ble altså det dårligste alternativet – naturhestekraftmetoden – utfallet. At Høyesterett på denne måten blåser nytt liv i denne metoden betyr ikke nødvendigvis at man nå får ro rundt spørsmål som dette.

– Det øker konfliktpotensialet når det gjelder spørsmålet om hvordan eksproprierte fall alternativt kunne vært utnyttet, skriver advokatene som selv ikke var engasjert i rettssaken.

Advokatenes tolkning er er i stor grad i tråd med Småkraftforeningas.

– Grunneierne tapte, men i det øyeblikket man for eksempel kan dokumentere et marked for salg eller utleie av fall som ikke er separat utbyggbare er situasjonen en annen. Det peker fremover mot en praksis som på sikt kan gjøre at grunneiere får en rettferdig erstatning, sier daglig leder Knut Olav Tveit.

Ikke separat-utbyggbare fall betyr i denne sammenheng fall som enten ikke er økonomisk lønnsomme separat eller som ikke kan bygges ut alene fordi konsesjonsmyndigheten av samfunnsøkonomiske årsaker ønsker å se et helt område i sammenheng.

Mer informasjon på vedlagte lenke.