Måleproblemer for minstevannføring

Utstyr for måling og loggføring av minstevannføring skaper problemer – både for småkrafteiere og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har vært ute på befaring. NVE anbefaler nå de driftsansvarlige å kontakte utstyrsleverandøren dersom målingene varierer kraftig uten at det er noen fornuftig grunn til dette. Fra 2010 har alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med vilkår om slipp av minstevannføring krav om å logge og dokumentere at riktig vannmengde slippes. NVE ga for øvrig ut en veileder om temaet i 2012 (NVE Veileder 1/2012).
– Det er først nå et par år etter at kravet om dokumentasjon ble innført at vi begynner å få erfaring med de ulike løsninger for logging som er valgt. Vi har fått noen tilbakemeldinger som indikerer at det kan være utfordringer med noen type løsninger. Dette gjelder spesielt elektromagnetisk måler montert på vannslipprøret. Vi har nettopp gjennomført en befaring på et titalls småkraftanlegg med fokus på nettopp loggeløsninger for minstevannføring. Vi fikk da erfare at de fleste som hadde elektromagnetiske måler på slipprøret opplevde pendlende måleverdier, noen godt over ± 10% av kravet, sier Heidi A. Grønsten som er senioringeniør i Seksjon Miljøtilsyn, Tilsyns- og beredskapsavdelingen

Grønsten utelukker ikke at dette kan føre til at noen kan ha for lav minstevannføring uten å vite det.

– Det kan nok ikke utelukkes. Men når det er sagt så skal valgt slippløsning være riktig dimensjonert til å overholde kravet slik at riktig mengde slippes selv om måleutstyret ikke viser helt riktig verdi. Det er derfor veldig viktig at man får kontrollert rørdimensjon og kalibrert måleutstyret, understreker hun.

NVE har foreløpig ikke full oversikt over omfanget av problemene.

– Omfanget av dette problemet har vi ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å si noe sikkert om. Sett i lys av det vi har erfart på vår tilsynsrunde er det nok trolig at en god del med samme type utstyr som kan ha liknende problem med pendlende måleverdier, sier Grønnsten som ikke nødvendigvis vil skylde på selve utstyret.

– Vi har ingen forutsetning for å si at måleutstyret ikke er bra nok. NVE setter kun krav til målenøyaktighet, registreringshyppighet og sikker lagring av loggedata. Ut fra det vi har sett så langt er vår teori at det kan være at forutsetningene ikke er oppfylt for at måleutstyret skal fungere optimalt. Stikkord her er krav om vannfylt rør, avstand mellom måler og reguleringsventil. Kort avstand mellom måler og reguleringsventil kan medføre at turbulens rundt ventil forstyrrer måler. Dette er forhold som de som leverer og monterer utstyret må være inneforstått med, sier hun.

NVE anbefaler nå småkrafteiere som opplever disse problemene å ta kontakt med sin leverandør av teknisk utstyr.

– Vi oppfordrer i første omgang at de som opplever liknende problem som det som er beskrevet her må utfordre sin utstyrsleverandør. Dersom ingen rimelige tiltak viser seg å bedre på situasjonen ber vi om at eieren tar kontakt med NVE for vurdering av eventuelt annen loggemetode. Dersom man er i tvil om måleverdien er korrekt bør man kjøre manuelt med bakgrunn i rørets kapasitet og loggføre manuelt dette inntil man har fått utbedret forholdene, sier Grønsten.