Slik kjøper du sertifikater

Småkrafteiere som bruker kraften selv eller selger til naboer, må kjøpe elsertifikater for volumet. Dette kan være en tung og kronglete prosess, men her får du den fulle og hele oppskriften. Den som driver med småkraft er vel kjent med elsertfikatene som mange kan selge i tillegg til selve kraften. Mindre kjent er det nok at også småkraftprodusenter må kjøpe elsertifikater dersom de bruker kraften selv eller selger direkte til sluttkunde. Og selv om man har elsertifikater å selge kan ikke disse avregnes direkte mot de man er pliktige til å kjøpe. Slik sett er dette to forskjellige ting som må holdes helt fra hverandre.

Regevelvert for kjøp og viderefaktureringa av elsertifikater ut til kundene er komplisert. derfor har Småkraftforeninga laget en nøyaktig kokebok fpr å vise hvordan du går frem den følger nedenfor:

Kjøp av elsertifikater

Kraftprodusenter som tar ut kraft til eget bruk eller selger direkte til egne kunder er altså el.sertifikat pliktige, og må registrere i NECS, som er Statnetts register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Her finner du all den informasjonen du trenger for å gjøre dette i henhold til regelverket.

Under elsertifikatsystemet er alle som selger kraft, om det er uttak til eget bruk eller salg direkte til egne kunder, elsertifikatpliktige.

Dette gjelder ikke kraftverk med påstemplet merkeytelse under 100kVA.

Alle elsertifikatpliktige i nett som ikke omfattes av FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) må selv innen midten av påfølgende kvartal registrere beregningsrelevant mengde elektrisk energi i foregående kvartal i elsertifikatregisteret. Registreringen foretas med andre ord ikke av noen andre. Den elsertifikatpliktige skal kunne dokumentere at oppgitt beregningsrelevant mengde er korrekt.

Innen følgende datoer skal den enkelte elsertifikatpliktige i eget nett registrere sitt beregningsrelevante volum i NECS. Med beregningsrelevant volum menes forbruk eller leveranser av elektrisk energi som er elavgiftspliktig (jmf.elsertifikatforskriftens §19 om beregningsrelevant mengde elektrisk energi):

■15. februar: Registrere beregningsrelevant volum for hele foregående kalenderår i NECS
■15. mai:Registrere beregningsrelevant volum for første kvartal i inneværende år i NECS.
■15. august:Registrere aggregert beregningsrelevant volum for første til andre kvartal i inneværende år i NECS.
■15. november:Registrere aggregert beregningsrelevant volum for første til tredje kvartal i inneværende år i NECS

Hvordan gjøres dette i NECS ? :


1.Gå til Elsertifikatplikt> Direkterapportering

1.Klikk “Søk”

1.Klikk “Legg til”

1.Fyll inn år og MWh

1.Klikk “Legg til”

Hva nå – hvis du tror du er for sent ute?

Steg 1: Sjekk om du er elsertifikatpliktig

Hvem som er elsertifikatpliktige er regulert i forskriften § 18: Enhver som leverer elektrisk energi til sluttbruker, enhver som forbruker elektrisk energi som er egenprodusert, og enhver som kjøper elektrisk energi til eget forbruk på den nordiske kraftbørsen eller gjennom bilateral avtale.

Elsertifikatpliktens omfang er regulert i forskriften § 19: Den elsetifikatpliktiges beregningsrelevante mengde elektrisk energi i det enkelte år, multiplisert med elsertifikatkvoten (forholdstallet) som er fastsatt for det samme året etter lov om elsertifikater. Det forutsettes at den elektriske energien er elavgiftspliktig. Er den elektriske energien fritatt for elavgift (jmf. avgift på elektrisk kraft 2011), er du ikke elsertifikatpliktig. Elsertifikatplikt etter § 18 omfatter kun beregningsrelevant mengde elektrisk energi jmf § 19.

Dersom du er usikker på om det skal betales elavgift, bes du kontakte ditt regionale toll og avgiftskontor.

Steg 2: Send melding til NVE om din elsertifikatplikt

Alle elsertifikatpliktige skal sende melding til NVE. Meldingsskjemaet heter “Melding om elsertifikatplikt”, og ligger i Altinn .

Du kan logge inn i Altinn på flere måter:

◦ID-porten / MInID

◦Engangskoder fra Altinn

◦Passord og engangskode på SMS

◦Smartkort fra Buypass

◦Virksomhetssertifikat

Les mer om innlogging hos Altinn

For å kunne melde inn sin plikt til NVE må personen som fyller ut skjemaet inneha rollen Tjenester Norges vassdrags- og energidirektorat. Hvis den som skal melde i fra på vegne av kraftverkseier ikke har tilgang til denne tjenesten, kan følgende personer få delegert denne rollen i Altinn: bestyrende reder, administrerende direktør, daglig leder, deltaker ANS/DA, innehaver, komplementar, regnskapsfører, revisor eller styrets leder.

Steg 3: Søk om elsertifikatkonto i NECS
Den elsertifikatpliktige må opprette konto hos Statnett. Det er den registeransvarlige, Statnett, som håndterer kontoopprettelsen. Informasjon om elsertifikatkontoer finnes på Statnett sine hjemmesider. NVE minner om at alle elsertifikatpliktige skal ha egen elsertifikatkonto, men kontohaveren kan ved fullmakt overlate disponeringen av kontoen til andre.

I registreringen får man spørsmål om GS1/Ediel-nummer. Dersom den elsertifikatpliktige er i et nett som ikke omfattes av FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) og verken har et GS1 nummer eller Ediel nummer, kan selskapet registrere sitt organisasjonsnummer pluss fire nuller.

Registrering av NECS-konto er gratis.

Se «Hvordan opprette elsertifikatkonto» på Statnett sine hjemmesider.

Se «Vilkår for opprettelse og innehav av elsertifikatkonto» på Statnett sine hjemmesider.

Andre frister

Fristen for å godkjenne at forbruket som gir beregningsgrunnlaget for sertifikatplikten er korrekt er 1. mars.

Den enkelte må selv gi beskjed dersom man er uenig i grunnlag. Det skal registreres klage i NECS og sende inn dokumentasjon til elsertifikater@statnett.no. Imidlertid vil vel de fleste småkraftprodusenter kun ha forbruk i eget nett og sånn sett stå for dokumentasjonen selv.

Innen 1. april må man ha anskaffet minst det antall sertifikat man må ha for å dekke inn sin sertifikatplikt. Småkraftforeninga anbefaler at man tar kontakt med det selskapet man har avtale om kraftomsetning eller elsertifikatomsetning med for å bistå med dette. Dersom antall sertifikater på kontoen er mindre enn sertifikatplikten 1. april, ilegges selskapet en tilleggsavgift.

Kjøp av elsertifikat til egne kunder

Den elsertifikatpliktige kan dekke inn sin elsertifikatplikt på 2 måter:

1.Ved kjøp fra lokal netteier

1.Ved kjøp fra en kraftomsetter

Som elsertifikatpliktig kraftprodusent skal du fakturere dine strømkunder for det elsertifikatpliktige volumet som til enhver tid er fastsatt i kvotekurven. Kvotekurven viser en %-sats som angir hvor mye av konsumet som til enhver tid er elsertifikatpliktig. Kvotekurven øker i størrelse frem mot 2020 for deretter å reduseres hvert år ned til år 2035. Det pliktige volumet må produsenten kjøpe enten hos sin lokale netteier eller hos en kraftomsetter. Produsenten kan velge å fakturere strømkunden kontinuerlig gjennom året eller f.eks ved en årsavregning.

Produsenten må oversende en oversikt over forbruket som produsenten har solgt til egne kunder til kraftomsetter/netteier. Dette kan skje kontinuerlig gjennom året eller som en årsavregning. Ved små volum kan det være mest hensiktsmessig med en årsavregning. En årsavregning innebærer at du får lik elsertifikatpris for hele volumet. Det er derfor viktig at det er samsvar mht avregningsfrekvens mot privat strømkunde som mot kraftomsetter/netteier. Dette for ikke å utsette seg for en prisrisiko. Avregnes strømkunder en gang i året så skal elsertifikatkostnad på faktura vær lik faktura produsenten mottar fra netteier/kraftomsetter.