MDG vil ha hjemfall for småkraft

Miljøpartiet De Grønne vil unnta vannkraft fra elsertifikatordningen og innføre hjemfall på småkraftverk, melder Europower.

Nyhetsbyrået har i forbindelse med stortingsvalget gjennomgått partiprogrammet for MDG. Partiet vil blant annet at kraftutbygging skal være underlagt en økosystembasert forvaltning:
Utredninger av miljøkonsekvensene ved kraftutbygginger må gjennomføres for hvert fylke eller vannregion og ta hensyn til den kumulative påvirkningen av alle enkeltprosjektene som planlegges.
Det må stilles tydelige og forutsigbare krav til utbygging i områder der kraftutbygging kan tillates. Saksbehandling skal skje etter miljølovverket (naturmangfoldloven), og i tilfeller hvor miljøhensyn settes til side og det gis konsesjon, må myndighetene begrunne dette tydeligere enn i dag.
En økosystembasert og helhetlig forvaltning må være grunnleggende prinsipp ved utbygging av kraftverk. Kravene til konsesjon for utbygging skjerpes slik at hensynet til biologisk mangfold og estetiske verdier blir bedre ivaretatt.
Partiet vil sikre at ordningen med elsertifikater ikke omfatter vannkraft (ei heller småkraftverk).
Det skal utrede en ordning der utbyggere av nye kraftverk må betale en kompensasjon for naturinngrepene disse medfører, som kan benyttes til restaurering av ødelagt natur andre steder.
Miljøpartiet De grønne vil dessuten innføre hjemfallsrett også for småkraftverk, når fallretter skilles fra grunneiendommene eller selskaper som grunneierne kontrollerer.

Les mer på Europower.