Fikk fylkeskommunal konsesjon

For første gang har Vest-Agder fylkeskommune benyttet sin delegerte myndighet til å gi tillatelse til bygging av et minikraftverk.

Fylkesutvalget i Vest-Agder ga 24. september konsesjon til Kilen kraftverk i Kvinesdal. Minikraftverket vil få en installert effekt på 350 kW og en årsproduksjon på nesten 1,1 GWh.
Fylkeskommunene har siden 2009 kunnet godkjenne minikraftverk. Dette er likevel første gang Vest-Agder fylkeskommune har brukt den delegerte myndigheten de har fått til å gi tillatelse i saker som gjelder bygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW, skriver Avisen Agder.
Søknaden fra Kilen kraftverk ble oversendt Vest-Agder fylkeskommune for sluttbehandling i mai, etter forberedende saksbehandling hos NVE. I sitt saksfremlegg sluttet fylkesrådmannen seg til seg til NVEs innstilling i saken.
Fra fylkeskommunens side vektlegges det at denne typen utbygginger er i tråd med «Regionplan Agder 2020», og det anses som positivt at denne typen tiltak blir gjennomført.
Utbyggingen vil koste 3,5 millioner kroner. Det gir en utbyggingskostnad på 3,24 kroner/kWh.