Grunneiere vant over Helgelandskraft

Helgelandskraft må likevel dele overskuddet fra kraftproduksjonen i Øvre Forsland kraftverk. Grunneierne vant frem med sin anke til Hålogaland lagmannsrett.

I Alstahaug tingrett fikk Helgelandskraft medhold i at selskapet har eid fallrettighetene siden 1935 – og at selskapet dermed ikke var bundet av avtalen som ble inngått med Randi Hoff i 2005.
Ifølge lagmannsretten kan Helgelandskraft likevel ikke løpe fra 2005-avtalen, som gir Randi Hoffs barn 50 prosent av overskuddet fra produksjonen i kraftverket som er vel 32 GWh/år.
Lagmannsrettens flertall legger vekt på at det var Helgelandskraft som tok initiativ til avtalen, utformet denne og presenterte den for den nær 85 år gamle grunneieren i 2005. Grunneieren mottok ingen profesjonell bistand i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Retten viser til at det er kraftselskapets uriktige forutsetning om eierforholdet som er årsak til den oppståtte situasjon.

Burde sjekket bedre
– Hvorvidt kraftselskapets representant sjekket grunnboka før avtalen ble inngått, er uten betydning. Basert på egne forutsetninger om eierforholdet til fallet tok kraftselskapet initiativet til å inngå 2005-avtalen med grunneieren. Opplysninger om rettighetsforholdene forelå i tilgjengelige offentlige registre da kraftselskapet inngikk avtalen, påpeker retten.
Etter flertallets syn var det nærliggende at kraftselskapet som profesjonell part og initiativtaker til avtalen holdt rede på sine rettigheter og sørget for å ha oppdatert og relevant kunnskap tilgjengelig også da kraftselskapet ønsket å bygge vassdraget ytterligere ut. Risikoen for ikke å ha foretatt nærmere undersøkelser påhviler utvilsomt Helgelandskraft, mener rettens flertall.

Fornøyd grunneier
Leieavtalen inngått i 2005 sikrer grunneierne halvparten overskuddet fra kraftverket i 50 år fremover.
– Dette var vel det beste vi kunne håpe på, sier Sigurd Hoff til Småkraftforeninga. Han er en av de tre grunneierne i Forslandsdalen. Hoff legger til at han at han ikke vil bli forundret om Helgelandskraft anker saken videre til Høyesterett.
Selskapet Nordvest energi har bistått grunneierne med å ta risikoen for saksomkostningene, mot at selskapet får en del av inntektene hvis familien vinner fram.