Konsesjon til Firma Albert Collett

Olje- og energidepartementet har gitt Firma Albert Collett konsesjon til å bygge et småkraftverk mellom Storvatnet og Liavatnet i Opløyvassdraget, i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

Dermed opprettholder departementet NVEs konsesjon til Storvatnet kraftverk, som ble påklaget av Vestre Namdal reinbeitedistrikt.

Det nye småkraftverket – Storvatnet kraftverk – vil få en installert effekt på 1,4 MW og en årsproduksjon på 6,6 GWh. Kraften skal produseres ved å utnytte et fall på 21 meter i Storvasselva.

Departementet mener at denne utbyggingen ikke vil skade reindriftsinteressene i vesentlig grad. I vilkårene for konsesjonen presiseres det likevel at prosjektet ikke må skape ytterligere barrierevirkninger for reinens sesongvandringer gjennom området, og at dette hensynet må ivaretas gjennom enkelte, mindre tilretteleggingstiltak på utbygningsstrekningen.

Firma Albert Collett har i dag fire kraftstasjoner i Opløyvassdraget. Liavatn (1,8 MW), Liafoss (2,9 MW), Ulefoss (2,1 MW) og Salsbruket (1,5 MW) ble bygget i perioden 1930 til 1987. De fire kraftverkene gir en samlet årsproduksjon på 60 GWh. Vassdraget har også fem damanlegg, med Mjøsundvatn og Storvatnet som de to hovedmagasinene.