Krever raskere konsesjonshåndtering

Konsesjonsbehandlingen av fornybar energi bør forenkles og effektiviseres, påpekte riksrevisor Per-Kristian Foss, da «Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi» ble overlevert Stortinget tirsdag 14. januar.

Undersøkelsen viser at behandlingen av konsesjoner for utbygging av fornybar energi tar svært lang tid. Det påpekes at mange saker ligger uten aktiv saksbehandling i lengre perioder, og at antall saker i kø har økt.
– Saksbehandlingskapasiteten har økt, men det har også søknadsmengden og antall saker som ligger til behandling, sier riksrevisor Per-Kristian Foss og påpeker at saksbehandlingen bør bli mer effektiv for å legge bedre til rette for økt produksjon av fornybar energi i Norge.

Bruker 3,5 år på småkraftsøknad
Undersøkelsen viser at det i gjennomsnitt tar over tre og et halvt år å behandle småkraftsøknader. Dersom en sak påklages, forlenges saksbehandlingen med ytterligere to år.
– Vi er godt fornøyd med at Per-Kristian Foss griper tak i den lange behandlingstiden. Forhåpentlig vil konsesjonsmyndighetene ta seg dette ad notam og gjennomføre tiltak som kan få ned tidsbruken, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
Ifølge olje- og energiminister Tord Lien vil Riksrevisjonens vurderinger og anbefaleringer i rapporten inngå i arbeidet med å forenkle og effektivisere konsesjonsbehandlingen.

Mangler kunnskap
Riksrevisjonens undersøkelse viser at det mangler grunnleggende kunnskap om blant annet biologisk mangfold, kulturminner og reindrift. Det er samtidig uklart hva og hvordan sentrale områder skal utredes etter innføring av ny plan- og bygningslov og naturmangfoldlov.
– De nasjonale retningslinjene må bearbeides slik at utredningskravene blir avklart og i samsvar med gjeldende regelverk. Det er i dag for mye rom for diskusjoner i enkeltsaker som øker konfliktnivået og bidrar til ineffektive prosesser. Tydelige krav vil også gjøre det lettere for NVE å kvalitetssikre søknader og unngå tilleggsutredninger, sier Foss.
Riksrevisjonen mener at det også er behov for å styrke dialogen mellom sektormyndigheter og tiltakshaver tidligere i prosessen som et konflikt-reduserende tiltak. Samtidig er det uklart hvordan konsultasjoner og innsigelser skal praktiseres for å avveie ulike hensyn.
– Det er viktig med gode prosesser som sikrer at en utbygging er best mulig tilpasset tilgjengelig kunnskap og mulige konflikter. Det kan samtidig bidra til å redusere antall klager og planendringer, framhever Foss.

Uklare energimål
Undersøkelsen viser også at myndighetene ikke har avklart hvor mye ny fornybar energi det skal legges til rette for. Det framstår som uklart hvordan energimålene skal avveies mot andre sektormål. Styringsverktøyene har heller ikke fungert som planlagt, bemerker Riksrevisjonen som mener styringssignalene bør bli tydeligere.
– Tydelig styring er en viktig forutsetning for effektivitet, og dette kan styrke forutsigbarheten i saksbehandlingen. Både forvaltningen og bransjen etterlyser tydeligere styringssignaler for å kunne konsentrere seg om de mest realistiske prosjektene, sier Foss.
Riksrevisjonen peker her på mulighet for bedre nasjonale retningslinjer og utnyttelse av regionale planer for vindkraft og småkraft og tidlig avslag av urealistiske søknader.

Mangler nett
Også manglende nettkapasitet bidrar til å forsinke saksbehandlingen og utbyggingen av ny fornybar energi, konstaterer Riksrevisjonen.
– Det er positivt at NVE har styrket samordningen av nett- og kraftutbygging. Dette vil på sikt bidra til en effektiv konsesjonsbehandling og til at flere konsesjoner blir realisert gjennom elsertifikatordningen, sier riksrevisor Foss.