Søker konsesjon i turterreng

30 fallrettseiere Årdalselva vil bygge småkraftverket Kupekraft i et populært turområde i Jølster, i Sogn og Fjordane. Av hensyn til turgåerne er inntaket lagt inn i et landskapsvernområde.

Det som ligger an til å bli en skånsom og nærmest usynlig kraftutbygging, utløser samtidig en konflikt mellom friluftsinteressene og landskapsvern.
– Slik vi har vurdert saken er det først og fremt friluftsinteressene som må ivaretas. Derfor ønsker vi gå inn i vatnet med inntaket. Da blir det nesten usynlig, sier talsmann for grunneiere, Leon Årdal.
Inntak i Stegsvatnet vil imidlertid kreve dispensasjon fra verneforskriften.
– Vi har et alternativt inntak lenger ned, med omtrent samme produksjon og utbyggingskostnad. Men det medfører et langt mer synlig naturinngrep, forklarer Årdal.

Flere bein å stå på
Han understreker at en utbygging av småkraftverket er viktig for hele grenda. Grunneierne har i all hovedsak jordbruk som næring. En bærekraftig utnyttelse av naturresursene på eiendommene vil bidra styrke næringsgrunnlaget for bøndene, påpeker han.
Leon Årdal mener det er realistisk å håpe på at bygdefolket vil få et positivt svar fra NVE:
– Ja, vi har valgt en løsning som fordyrer prosjektet, for å hindre at det skal komme i konflikt med friluftsinteressene. Det gjelder både valg av rørgatetrasé og plassering av stasjon og inntak, sier han.

Vil produsere 30 GWh
Småkraftverket Kupekraft er planlagt med en installert effekt på 7,5 MW. Årsproduksjonen er estimert til 30 GWh. Kraftverket vil utnytte et fall på 438 meter i Årdalselva, mellom Stegsvatnet og Svartestøylen, fra kote 778 til kote 340.
Utbyggingskostnadene er beregnet til 84 millioner kroner (2013). Det gir en utbyggingspris på 2,80 kroner/kWh.
NVE har signalisert at det vil foreligge et svar på søknaden i løpet av høsten.

Se også Firdas omtale av saken.