Ni av ti utbyggere sitter på gjerdet

Selv om NVE har satt fart i arbeidet med å redusere småkraftkøen, går det tregt med utbyggingen. Nesten 300 småkraftutbyggere som har byggetillatelse, venter med å sette i gang.

NVEs årsstatistikk viser også at det var et kraftig fall i oppstart av nye småkraftverk. Antall småkraftverk satt i drift falt fra 46 i 2012, til 31 i 2013.
Seksjonssjef Øystein Grundt ved NVEs konsesjonsavdeling sier til Småkraftforeninga at han ikke kan se andre årsaker til nedgangen i byggeaktiviteten enn det bransjen selv har pekt på.
– Et åpenbart hinder er manglende nettilgang. Vi forsøker derfor å prioritere behandlingen av søknader der det er tilstrekkelig kapasitet i overliggende nett, forteller han.
Køen av søknader om små kraftverk ble kuttet med 6 prosent i fjor. Antall søknader til behandling ble redusert fra 859 ved inngangen til året, til 807 ved utgangen av 2013. Av de 807 søknadene lå 683 småkraftverk og 68 fritakssøknader til behandling hos NVE, mens 58 saker var overført til Olje- og energidepartementet og fylkeskommunene. Tilsvarende tall for 2012 var 859 saker totalt, hvorav 723 søknader og 89 fritakssaker hos NVE, mens 47 saker lå hos OED og i fylkeskommunene.
– Noen føler sikkert at vi burde ha tatt unna mer, men vi føler at arbeidet med småkraftsøknadene går den rette veien. Innføringen av gruppevis behandling har også bidratt til bra flyt, sier Grundt.

Småkraftstatistikk 2013

Kategori

2012

2013

(endring i %)

Til behandling

859

807

(-6,1)

Gitt konsesjon eller fritak

125

 103 (-17,9)

Endelig avslag

55

45

(-18,2)

Kraftverk satt i drift

46

31

(-32,6)

Under bygging

33

35

(+6,1)

Gitt tillatelse, ikke igangsatt

296

296

(uendret)

Kilde: NVE. Tallmaterialet omfatter alle saker hos NVE, fylkeskommunen og OED.